65 ปีครองราชย์: พระมหากรุณาธิคุณต่อการจัดตั้งโรงเรียน ของไทย

สกุณา บุญนรากร, นิตยา ภัสสรศิริ, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ว่าที่พันตรีนพดล เจนอักษร

Abstract


Abstract
His Majesty King Bhumibol Adulyadej and all of his royal family members have infinitely kindness in Thai school establishment. They realize an importance of education and use it as a major tool to advance their people. This can be clearly seen when they are graciously pleased to establish the formal schools covering all groups of Thais for full accession to education. These schools are the schools for the royal family members and the king’s servants, the schools in remote areas, the welfare schools for poor children and the orphans, the schools for the children of illness and the children with deformities and learning disabilities, the schools for the learners who are affected by public disaster and the schools for public. In addition, they are graciously pleased to establish non- formal schools, such as Phradabos School, Non-Formal Education Centers and Community Learning Centers. Furthermore, the establishment of informal learning sources is also their royal initiatives. These informal learning sources are Royal Initiative Learning Centers, the Royal Arts and Crafts Centers, Sala Ruamjai, Kasorn Kasiwit School, public libraries, etc. On this auspicious occasion of 84th Birthday Anniversary and 65th Anniversary of His Majesty the King's accession to the throne, Long Live the King.
Keywords: Education Management, School Establishment, His Majesty the King

บทคัดย่อ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการจัดตั้งโรงเรียนของไทยเป็นล้นพ้น ทรงตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาและทรงนาการ ศึกษามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพลเมืองของประเทศไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการจัดตั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระบบเพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนครอบคลุมทุกหมู่เหล่า ได้แก่ โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนและเด็กกาพร้า โรงเรียนเพื่อผู้ป่วยและผู้พิการ โรงเรียนสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและโรงเรียนสาหรับประชาชนทั่วไป นอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการจัดตั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษานอกระบบ ได้แก่ โรงเรียนพระดาบส ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์ศิลปาชีพ ศาลารวมใจ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์และห้องสมุด เป็นต้น เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา และครบรอบ 65 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
คาสาคัญ: การจัดการศึกษา การจัดตั้งโรงเรียน ในหลวง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.