การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เพ็ญประภา เบญจวรรณ, อริยา คูหา

Abstract


Absract
The purposes of this research study were: 1) to study learning achievement of nursing
students who were taught by problem based learning approach, and 2) to study the satisfaction of
nursing students who were learned by problem based learning approach. The samples comprised
43 nursing students in the first academic year of 2009, from the Faculty of Nursing, Princess of
Naradhiwas University who were selected by systemic random sampling. The samples were learned
by problem based learning approach three hours a week for 8 weeks., thus, 24 period were taught
to the students.
The instruments included: 1) Four learning plan on nutrition and nutrient Therapy for problem
based learning approach. 2) Learning achievement test on nutrition and nutrient Therapy, and
3) The problem based learning approach satisfaction questionnaire with the reliability of .736 and
.792 continuously using KR-20 and Cronbach α coefficient. Analyzed data by using mean, standard
deviation, and t-test statistics.
Result of the research were as follows:
1. Learning achievement on nutrition and nutrient Therapy of nursing students being learned
through problem based learning approach was higher than prior teaching at the significant level .01
2. The level of nursing students satisfaction was at a high level.
Keywords: Problem-based learning Approach, Learning achievement, Nutrition and nutrient

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด เรื่องพิษภัยของอาหาร
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล 2) ความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2552 จำนวน 43 คน ได้มาโดยสุ่มอย่างมีระบบ (Systemic Random Sampling)
ดำเนินการวิจัยโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โดยการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบทดสอบฉบับเดียวกัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาโภชนาการและโภชนบำบัด เรื่องพิษภัยของอาหาร
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จำนวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา โภชนาการ
และโภชนบำบัด เรื่องพิษภัยของอาหาร และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้ค่า KR-20 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.736
และ 0.792 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติทดสอบค่าที (Dependent
t-test) แล้วเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด เรื่องพิษภัยของอาหารโดยใช้ปัญญา
เป็นฐาน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจในการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โภชนาการและโภชนบำบัด


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.