การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้รูปแบบฝึกอบรมวิถีชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล

อิคลาศ อาแซดอยิ, นิรันดร์ จุลทรัพย์, วัลลยา ธรรมอภิบาล

Abstract


Abstract
This research aimed to study the quality of lifestyle for grade 9th students of Rajaprajanugroh
42 School in Satun Province, Thailand, before and after attending the training and to compare the
quality of life between the experimental and control groups. The purposive selection by selecting
forty student who score below 25% of training on the improvemen t of quality of life based on
sufficient economy lifestyle. Then, Students were divided into 20 persons as experimental group
and 20 persons as control group. The research measured the quality of the scale of quality of life
based on sufficient economy lifestyle by determining the Cronbach’s alpha coefficient. The value
of reliability obtained for the whole research was 0.84. Data were analyzed by statistical software
to determine the frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis was tested by
comparing the quality of life before and after the training by means of two paired samples t-test
for both experimental and control groups. Also, another hypothesis was tested by comparing the
difference of quality of life based on the difference score (before and after training) between the
experimental and control groups by means of two independent samples t-test.
The results showed that the students who attended the training have higher quality of
life than before attending the training according to the program for improvement of quality of life
based on sufficient economy lifestyle at a statistical significance level of .05. In addition, students
in control group that attended the training have higher quality of life than those in the same group
without attending the training at a statistical significance level of .01
Keywords: Sufficient Economy, Quality of Life, Using the Training, Improvement of Quality of Life
Using the Training on Sufficient Economy Lifestyle

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรม และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คัดเลือกนักเรียนที่ได้ใช้คะแนนต่ำกว่า 25%
จากแบบวัดคุณภาพชีวิต สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมด้วยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจำ นวน 40 คน จำ แนกเป็น
กลุ่มทดลอง จำนวน 20 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 20 คน การหาคุณภาพแบบวัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วย
วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำ เร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยสถิติค่า t-test แบบสอง
กลุ่มสัมพันธ์ (Two paired samples t-test) สำหรับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบ
ผลต่างของระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้คะแนนผลต่างระหว่างก่อนและหลังการทดลอง (Difference Score) ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติค่า t-test แบบสองกลุ่มอิสระ (Two independent samples t-test)
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ที่เข้ารับ
การฝึกอบรม มีคุณภาพชีวิตสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรมตามโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๔๒ จังหวัดสตูล กลุ่มทดลองที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำสำคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิต รูปแบบฝึกอบรม รูปแบบฝึกอบรมด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.