การจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาแคลคูลัสตามแนวปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

รุจิรา คงนุ้ย

Abstract


Abstract
The main purpose of this research was to manage the learning experiences in the calculus
course grounded on the Sufficiency Economy Philosophy which were consisted of 4 steps as
follow:
The first was to study the fundamental data from the documents and researches which
concerned in the Sufficiency Economy Philosophy, Framework of 15 years Long Range Plan on
Higher Education of Thailand (B.E 2008 – B.E. 2022), Thai quality and society development
strategies towards the society of wisdom and learning, integration, cognitive guided instruction
and authentic assessment.
The second was to construct the plan integrated into applied derivative and fundamental
mathematics. The draft was considered by the experts in appropriation at high level (x = 4.19
and sd = 0.64) and consistency (IOC = 0.86).
The third was to implement the plan for the students at Rajamangala University of
Technology Suvarnabhumi, in academic year 2013. The study found that the students’ learning
achievement from both pre and post studies were significantly different at level .01. The result
from the observation shown that the students were able to search the information of the
Sufficiency Economy Philosophy for sharing their knowledge in learning the applied calculus.
They learned with their own pace. They attempted to understand the difficult content, revised
their own prior knowledge to gain new knowledge, corrected their mistakes, attend the class and
send their assignments on time.
The fourth was to evaluate and revise the plan which could be applied for further
instruction effectively.
Keywords: Sufficiency Economy Philosophy, Integration, Cognitive Guided Instruction, Authentic
Assessment

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาแคลคูลัสตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยดำเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
การบูรณาการ การเรียนรู้เพื่อชี้แนะการรู้คิด การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาแคลคูลัสตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยบูรณาการเนื้อหาแคลคูลัสเรื่องการประยุกต์อนุพันธ์ค่ากับคณิตศาสตร์พื้นฐาน ยึดหลักความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว บนพื้นฐานของเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ผลการประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x = 4.19 และ sd = 0.64) และมี
ความสอดคล้อง (IOC = 0.86)
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาแคลคูลัสตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556
สรุปผลได้ว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 จากการสังเกตพฤติกรรม พบว่า ผู้เรียนค้นคว้าสารสนเทศเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แคลคูลัสเชิงประยุกต์ได้ มีความเพียรในการทำความเข้าในเนื้อหาที่ยาก พยายามทบทวนความรู้เดิม นำมา
เชื่อมโยงกับเนื้อหาใหม่ แก้ไขงานให้ถูกต้อง เข้าเรียนและส่งงานตามเวลา
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาแคลคูลัสตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้
คำสำคัญ: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการ การเรียนรู้เพื่อชี้แนะการรู้คิด การประเมินผลตามสภาพจริง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.