การจัดการเรียนการสอนในความแตกต่าง ของผู้เรียน : แบบอย่างจากศาสนทูต (ซ.ล.)

จารุวัจน์ สองเมือง

Abstract


Abstract
Analysis of the students to the design of learning is important and consistent with the
doctrine of precedent from the Prophet (Salla Allahu Alaihi Wa Sallam). Learning by taking
differences of the learners should be located. The wisdom of publishing the selection process is
easy and justice for the students. The difference between learners can be classified into two
types: the difference that comes with the advent of the learner and difference of learners that
occur later in the curriculum and guidelines for the design consists of 4 points: to honor our
differences. Failure to extend the differences. Establish access to diverse knowledge. Highlights
of the study and promotion

Keywords: Instruction design, Different of learner, Prophet

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแบบอย่างของท่านศาสนทูตมุฮัมมัด (ซ.ล.) ประเด็นการให้ความสำคัญ
ต่อความแตกต่างของผู้เรียน จากการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้มีความสำคัญ
และสอดคล้องกับหลักคำสอนของแบบอย่างจากศาสนทูต (ซ.ล.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึง
ความแตกต่างของผู้เรียนที่จะต้องตั้งอยู่บนหลักของการใช้วิทยปัญญาในการเผยแพร่ การเลือกกระบวนการที่ง่าย
และสร้างความยุติธรรมให้กับผู้เรียน โดยความแตกต่างของผู้เรียนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความแตกต่าง
ที่มาพร้อมกับการกำเนิดของผู้เรียน และความแตกต่างของผู้เรียนที่เกิดขึ้นมาภายหลัง และในการจัดการเรียนการ
สอนมีแนวทางในการออกแบบ ประกอบด้วย 4 ประการ คือ การให้เกียรติในความแตกต่าง การไม่ขยายประเด็น
ความแตกต่าง การสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่หลากหลาย และการส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียน

คำสำคัญ: การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ความแตกต่างของผู้เรียน ศาสนทูตมุฮัมมัด (ซ.ล.)

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.