การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ตามทฤษฎีของ Moore and Parker Critical Thinking: Moore and Parker’s Theory

ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, วรินทิพย์ แก่นอินทร์ สีสะหมุด

Abstract


Abstract
There is not an agreement about the meaning of critical thinking. Moore and Parker defined critical thinking as the careful and deliberate determination of whether to accept, reject, or suspend judgment about a claim. The ultimate objective in critical thinking is to determine whether to believe or do when we receive a claim. The claims can be divided into two types, supported and unsupported claims. It is reasonable to accept an unsupported informative claim if it issues from a credible source and does not conflict with (1) what we have observed, (2) our background information or (3) other credible claims. A supported claim or an argument can be accepted if the premises are acceptable and the premises support the conclusion.
Keywords : Critical Thinking, Moore and Parker

บทคัดย่อ
นักวิชาการยังมีความเห็นไม่สอดคล้องกันว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณคืออะไร Moore and Parker ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นการตัดสินใจอย่างระมัดระวัง และด้วยความรอบคอบว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หรือยังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับคากล่าวอ้าง จุดประสงค์สูงสุดของการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือการตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ กระทาหรือไม่กระทาตามคากล่าวอ้าง คากล่าวอ้างแบ่งออกเป็นสองประเภท คือคากล่าวอ้างที่มีเหตุผลสนับสนุนและคากล่าวอ้างที่ไม่มีเหตุผลสนับสนุน มีเหตุผลเพียงพอที่จะยอมรับคากล่าวอ้างที่ให้สารสนเทศที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุน หากคากล่าวอ้างนั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และไม่ขัดแย้งกับ (1) สิ่งที่เราสังเกตเห็น (2) สารสนเทศเดิมที่เรามีอยู่หรือ (3) คากล่าวอ้างที่น่าเชื่อถืออื่นๆ เราจะยอมรับคากล่าวอ้างที่มีเหตุผลสนับสนุนหรือข้อความอ้างเหตุผลเมื่อข้ออ้างเป็นที่ยอมรับและข้ออ้างสนับสนุนข้อสรุป

คาสาคัญ : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, Moore and Parker


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.