การติดตามผลการปฏิบัติงานและศึกษาความคิดเห็นของครูพันธุ์ ใหม่ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการศึกษาของคณะศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นางยุพดี ยศวริศสกุล

Abstract


Abstracts
The objectives of this study were to follow up the new generation teachers from the
Faculty of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus teaching in schools under
The Office of The Basic Education Commission and also studied their opinions the school
authorities of these new generation teachers on their teaching competence. The population of
this study were 64 new generation student teachers and school authorities of these new generation
teachers. The instruments used in this study were asking the opinions of these new generation
teachers on the teaching management of the Faculty of Education and asking the opinions of the
school authorities of these new generation teachers . The data was collected by the researcher
myself. The statistics used in this research were frequency, percentage, means and standard
deviation. The research findings were as follows : About the general opinions of these new
generation teachers on instructional management of the Faculty of Education, Prince of Songkla
University, the appropriacy rate was at high level and when considering in each aspect, the
advantages gained during their study and the graduates under the new generation student
teachers program ,the appropriacy rate was at the highest level whereas other aspects including
the curriculum and instruction, lecturers and their instruction and the support of the university
in doing activities and teaching ,the appropriacy rate was at high level. About the general opinions
of the new generation teachers’ authorities on teaching performance and competence of these
new generation teachers, the appropriacy rate was at the highest level and when considering in
each aspect, the opinions on professional morality and ethics, the interpersonal relationship and
responsibility, the appropriacy rate was at the highest level, whereas the skills for communication
and using technology and knowledge for working, the appropriacy rate was at high level.
Keywords: A Follow - up Study, the New Generation Teachers, The Office of The Basic Education
Commission.

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและศึกษาความคิดเห็นของครูพันธุ์ใหม่ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ปฏิบัติการสอนสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาต่อคุณลักษณะด้านการปฏิบัติงานของ
ครูพันธ์ใหม่ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสำรวจความคิดเห็นของครูพันธุ์
ใหม่ที่มีต่อการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์และแบบสำรวจความคิดเห็นของ ผู้บังบัญชาที่มีต่อครูพันธุ์ใหม่
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นของครูพันธุ์ใหม่ที่มีต่อการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ในภาพรวมครูพันธุ์ใหม่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านประโยชน์ที่ได้รับในการเรียนระดับปริญญาตรี ครูพันธุ์ใหม่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและด้านที่
ครูพันธุ์ใหม่ มีความเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คือด้านหลักสูตรและการสอน ด้านอาจารย์และการจัดการเรียน
การสอน และด้านการสนับสนุนในการทำกิจกรรมและการเรียน ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อคุณลักษณะ
ในการปฏิบัติงานและความสามารถของครูพันธุ์ใหม่ในภาพรวม พบว่า ผู้บังคับบัญชามีความเห็นว่าครูพันธ์ใหม่มี
คุณลักษณะด้านการปฏิบัติงานและความสามารถอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่
ผู้บังคับบัญชามีความเห็นว่า ครูพันธุ์ใหม่มีคุณลักษณะอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ในวิชาชีพและด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ส่วนด้านที่มีความเห็นว่ามีคุณลักษณะอยู่ใน
ระดับมากคือ ความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
คำสำคัญ: การติดตามผล, ครูพันธุ์ใหม่, สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.