การกระจายอำนาจทางการศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทำงาน ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี

ราฮาน่า สาเมาะ, ธีร หฤทัยธนาสันติ์

Abstract


Abstract
This research were intended 1) to study the level of Educational Decentralization under
the Jurisdiction of Pattani primary educational service area offices 2) to study the level of Teacher
Competencies in Schools under the Jurisdiction of Pattani Primary Educational Service Area
Offices 3) to investigate the relationship between Educational Decentralization Affecting Teacher
Competencies in Schools under the Jurisdiction of Pattani Primary Educational Service Area
Offices 4) and to find good predictors for prediction Educational Decentralization Affecting Teacher
Competencies in Schools under the Jurisdiction of Pattani Primary Educational Service Area Offices.
The subjects were 178 persons from the primary schools under the jurisdiction of Pattani primary
educational service area offices. The instrument for data collection was a questionnaire about
the administrators’ roles and knowledge management in schools. It’s five rating-scale with the
reliability of 0.97 The data were analyzed by means, standard deviations, Pearson’s Correlation
Coefficient , and the stepwise multiple regression analysis. The research findings were as follows :
1) Educational Decentralization under the jurisdiction of Pattani primary educational service area
offices, as a whole and as an individual aspect was at a high level., 2) Teacher Competencies in
schools under the Jurisdiction of Pattani Primary Educational Service Area Offices, as a whole and
as an individual aspect was at a high level., 3). Educational Decentralization between the Teacher
Competencies of teachers in schools under the jurisdiction of Pattani primary educational service
area offices were significantly related positive at the .01 level., 4) The predictors for Educational
Decentralization Affecting Teacher Competencies in Schools under the Jurisdiction of Pattani
Primary Educational Service Area Offices service area office II were 31.1 percent, statistically
significant at .01. The predictive equations in raw score
Ŷ = 1.970 + .210 (X5) + .189 (X3) + .133 (X2)
Keywords: Educational Decentralization, Teacher Competencies


บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการกระจายอำนาจทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 2) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการทำงานของครูในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอำนาจทาง
การศึกษากับสมรรถนะในการทำงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
4) ศึกษาตัวแปรพยากรณ์การใช้การกระจายอำนาจทางการศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการทำงานของครูในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2558 จำนวน 178 โรงเรียน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการกระจายอำนาจทางการศึกษา และเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะในการทำงานของครู มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) โรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี มีการกระจายอำนาจทางการศึกษา โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี มีสมรรถนะใน
การทำงาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) การกระจายอำนาจทางการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับสมรรถนะในการทำงานของครูทั้งภาพรวมและรายด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 การกระจายอำนาจทางการศึกษาด้านหลักการประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การปฏิบัติงานของครูมีระดับปานกลาง ซึ่งสูงกว่าด้านอื่นๆ ส่วนการกระจายอำนาจทางการศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการปฏิบัติงานของครูด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีค่าค่อนข้างต่ำ และต่ำกว่าด้านอื่นๆ
4) อำนาจพยากรณ์การกระจายอำนาจการศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการทำงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 31.0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด ได้แก่ การกระจายอำนาจ ด้านหลักการประกันคุณภาพการศึกษา (X5), ด้านหลักความเป็น
มืออาชีพ (X3) และ ด้านหลักการมีส่วนร่วม (X2) ตามลำดับสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้
Ŷ = 1.970 + .210 (X5) + .189 (X3) + .133 (X2)
คำสำคัญ: การกระจายอำนาจทางการศึกษา สมรรถนะในการทำงานของคร

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.