กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาการ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สําาหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21

วิภาดา พินลา

Abstract


Abstract

Today’s global society is re ected in technological advances, complicated communications and quick and convenient access to information. To cope with such advancement, the learning management for learners in the 21st century requires the instillation in individuals to possess a higher level of thinking ability, make appropriate social adjustment and know how to solve the problem faced with situations in daily life. Solving the problem creatively is an ability that is essential for the development of children and youth of the nation. This is due to the fact that various organizations require individuals who are creative to improve the work in accordance with each aspect of problems effectively and select the best option in solving the problems creatively. However, creative problem solving can be trained by social studies teachers providing the learning process through the content in the lessons with step by step and in a systematic way.

Keywords: Learning management process, Social studies, Creative problem solving, Learners in the 21st century 

บทคัดย่อ

สังคมโลกในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มนุษย์เข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 จึงต้องปลูกฝังให้บุคคล ได้รู้จักคิดขั้นสูง รู้จักปรับตัวในสังคม และรู้จักแก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ นับเป็นอีกความสามารถหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ เนื่องจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ต้องการบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกแนวทางวิธีการที่ดีที่สุดในแก้ปัญหาต่อไป อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถฝึกฝนได้ โดยครูสังคมศึกษาทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านเนื้อหาในบทเรียนที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

คำสำคัญ : กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียน ในยุคศตวรรษที่ 21 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.