การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

วีระศักดิ์ พัทบุรี, ชวลิต เกิดทิพย์, เอกรินทร์ สังข์ทอง

Abstract


Abstract
A conflict is a natural phenomenon that is continuously and pervasively occurred, especially
the world’s society in the 21st century where it is full of competiveness and fighting for survival.
It is the society challenged by conflicts which undermine the stability of different regions and
lead into the social conflict. A cause of conflicts is driven from egotism which is innately tied up
with identities and some deep senses of need in an individual that are not satisfied, occurring
when two sides need to rely on each other.
To manage a conflict, an appropriate pattern has to be carefully selected for different
contexts varied by economy, politics, and the society. The condition of time, interest, situations,
and individuals just work as a linkage. The implementation of Contemplative Education focuses
on the learning for individual’s inside changes, raising up awareness, expanding traditional belief
to broader new belief, understanding changes, having mind of compromise, overlooking differences,
having no feeling of separation, having benevolence towards people and things. It opens up
areas not only for the ideas of religions but also other activities which can accordingly achieve
the goal and be appropriate with contexts of the society and culture which is integrated between
modernity and multi-cultural traditional religion belief, diversity of ideas, belief, attitude, including
understanding the principle of truth of life and nature as to cooperatively utilize them and
promote peace in the society.

Keywords: Conflict Management, Contemplative Education


บทคัดย่อ
ความขัดแย้งมีลักษณะเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะสังคมโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด เป็นสังคมที่ถูกท้าทายจากความ
ขัดแย้งที่นำมาสู่การลดทอนความมั่นคงในระดับต่าง ๆ และรุกคืบสู่ความขัดแย้งทางสังคม มูลเหตุแห่งความขัดแย้ง
เกิดจากความเป็นตัวตนที่ยึดติดกับเอกลักษณ์และความต้องการในส่วนลึกบางอย่างในตัวบุคคลที่ไม่ได้รับการตอบสนอง
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายต้องพึ่งพากัน
วิธีการจัดการความขัดแย้ง จึงต้องเลือกรูปแบบการจัดการความขัดแย้งให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน
ตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยมีเวลา ผลประโยชน์ สถานการณ์และตัวบุคคลเข้ามาทำหน้าที่เชื่อม
ประสาน ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ยกระดับของ
จิตสำนึกให้เกิดการขยายกรอบความเชื่อเดิมไปสู่กรอบความเชื่อใหม่ที่กว้างกว่าเดิม ทำให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
จิตมีความสมานฉันท์ ไม่มีความคิดเรื่องความแตกต่าง ความแตกแยก มีความเมตตากรุณาต่อทุกคนและทุกสิ่ง
เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับแนวคิดแนวปฏิบัติที่มิใช่เฉพาะทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึง
เป้าหมายและสอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานระหว่างความทันสมัย
และความเชื่อดั้งเดิมตามหลักศาสนาที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรม ความหลากหลายของแนวคิด ความเชื่อ และ
ทัศนคติ รวมทั้งเข้าใจในหลักความเป็นจริงของชีวิตและธรรมชาติ เพื่อประยุกต์ใช้ร่วมกันให้เกิดความสันติสุขในสังคม

คำสำคัญ: การจัดการความขัดแย้ง จิตตปัญญาศึกษา


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.