ผลของละครชุดเรื่อง NUMB3RS ต่อการเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง

วาสนา บุญแสวง, บุญญิสา แซ่หล่อ, ณัฐพล บุญนำ

Abstract


Abstract
The research aim was to study the effects of using NUMB3RS series toward Mathematics
value in daily life of student in 937-195 mathematics and statistics in daily life subject. The study
samples consisted of 135 undergraduate (from 3 sections) and not interested in mathematics
students who enrolled in 937-195 mathematics and statistics in daily life subject in 1/2558
semester. The research instrument was questionnaire about appreciation of mathematics in real
life after watching NUMB3RS series. Independent variable was NUMB3RS series and dependent
variable was appreciation of mathematics in real life.
The results of our study found that using NUMB3RS series effected to undergraduate
student for appreciation of Mathematics in real life at highest level (4.249) passing the criteria 3.5.
The question that student selected the highest agreeing was “mathematics can be applied to
use in many thing” and the question that student selected the lowest agreeing was “I am more
interested learning mathematics” and the results from worksheets were students enjoy the series
and appreciated Mathematics in real life.

Keywords: Series, appreciate, Appreciation of mathematics in real life


บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของละครชุดเรื่อง NUMB3RS ที่มีต่อการเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์
ในชีวิตจริง กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่สนใจเรียนคณิตศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 937-195
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จำนวน 3 กลุ่มเรียน รวมเป็น 135 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดการเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงหลังการชมละครชุดเรื่อง NUMB3RS ตัวแปรต้น
คือ ละครชุดเรื่อง NUMB3RS และตัวแปรตามคือ การเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง
ผลการวิจัยพบว่า ละครชุดเรื่อง NUMB3RS ทำให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงอยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.249) ผ่านเกณฑ์ 3.5 ข้อคำถามที่นักศึกษาเห็นด้วยมากที่สุดคือ คณิตศาสตร์สามารถนำไปใช้ได้หลายอย่าง
และมีหลายอาชีพต้องใช้คณิตศาสตร์ ส่วนข้อคำถามที่เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ ฉันสนใจเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น
ผลการศึกษาจากใบงานพบว่า นักศึกษามีความสนุกสนาน และเห็นว่าคณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อชีวิตจริง

คำสำคัญ: ละครชุด การเห็นคุณค่า การเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.