การพัฒนารูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดด้านการเรียนรู้ วัฒนธรรมที่ส่งเสริมทักษะความใฝ่รู้ของผู้เรียนอุดมศึกษา

โอภาส เกาไศยาภรณ์, ใจทิพย์ ณ สงขลา, ปราโมทย์ พรหมขันธ์

Abstract


Abstract
The purpose of this research was to develop open educational resources of cultural learning
model that enhance inquiring skills of higher students skills. The aims of this research were to
1) development of open educational resources of cultural learning model that enhance inquiring
skills of higher students skills 2) development of open educational resources of cultural learning
template that enhance inquiring skills of higher students skills and 3) study the learning achievement
after studying with the open educational resources of cultural learning model that enhance
inquiring skills of higher students skills.
The findings revealed as follows 1) Open educational resources of cultural learning model
that enhance inquiring skills of higher students skills consisted three factors: (1.1) Content resources
(1.2) Development and delivery tools resources and (1.3) Implementation resources. 2) Process of
open educational resources of cultural learning model implementation consisted three processes:
(2.1) Scope of content process (2.2) Content Development process and (2.3) Implement process.
and 3) There was significant differences between pretest and posttest of inquiring skills scores of
higher students at the .01 level.

Keywords: Open Educational Resources, Cultural Learning, Inquiring Skills

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมที่
ส่งเสริมทักษะความใฝ่รู้ของผู้เรียนอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบทรัพยากร
การศึกษาแบบเปิดด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมที่ส่งเสริมทักษะความใฝ่รู้ของผู้เรียนอุดมศึกษา 2) เพื่อพัฒนาแม่แบบ
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมที่ส่งเสริมทักษะความใฝ่รู้ของผู้เรียนอุดมศึกษา และ
3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมที่ส่งเสริมทักษะความใฝ่รู้ของ
ผู้เรียนอุดมศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมที่ส่งเสริมทักษะ
ความใฝ่รู้ของผู้เรียนอุดมศึกษาจะประกอบไปด้วยแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด 3 ลักษณะ ได้แก่ (1.1) แหล่ง
เผยแพร่เนื้อหาในการเรียนรู้ (1.2) แหล่งเครื่องมือในการพัฒนาและเผยแพร่ และ (1.3) แหล่งการนำไปใช้
2) กระบวนการในการนำรูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดไปใช้มีทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน ได้แก่ (2.1) ด้านขอบเขตเนื้อหา
(Scope of content) (2.2) ด้านการพัฒนาเนื้อหา (Content Development) (2.3) ด้านการดำเนินการ (Implement)
โดยกำหนดขอบเขตในการเข้าใช้ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของครีเอทีฟคอมมอนต์ และ 3) ผลการศึกษาทักษะความ
ใฝ่รู้ของผู้เรียนอุดมศึกษาหลังเรียนกับเนื้อหาที่พัฒนาตามแม่แบบในทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดด้านการเรียนรู้
วัฒนธรรมที่ส่งเสริมทักษะความใฝ่รู้ของผู้เรียนอุดมศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ: ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด การเรียนรู้วัฒนธรรม ทักษะความใฝ่รู้


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.