รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และความสำเร็จของระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศไทย

วรรณา ด้วงสว่าง, สุชาดา นันทะไชย, มณฑป ไชยชิต, สังวรณ์ งัดกระโทก

Abstract


Abstract
The objectives of this study were to develop, validate, investigate the causal effect and
present a structural relationship model linking transformational leadership, collaborative network
capability, management effectiveness of dual vocational education and accomplishment of dual
vocational system of vocational education college in Thailand. The methodology used was the
quantitative research methodology. Samples were 382 directors of dual vocational education
institution in 2015 academic year which were selected by purposive sampling method. The research
instrument was 5-point rating scales questionnaire with reliability 0.961. Data were analyzed by
using structural equation modeling.
The findings revealed that: 1) The developed structural relationship model of transformational
leadership, collaborative network capability, management effectiveness of dual vocational education
and accomplishment of dual vocational system of vocational education college in Thailand
fitted the empirical data (Chi–Square = 264.968, df = 133, P-value = 0.0000, GFI = 0.965,
TLI = 0.955, RMSEA = .052 , SRMR = 0.039) It was also found that 1) Transformational leadership
exerted direct positive effect on collaborative network capability (0.893**) with statistically
significant at .01 2) Transformational leadership exerted indirect positive effect on, dual vocational
education management pass collaborative network capability(0.924**) with statistically significant
at .01, 3) Collaborative network capability exerted direct negative effect on the score on the
assessment of excellent dual vocational education (13.135*) with statistically significant at .05
4) collaborative network capability exerted direct positive effect on dual vocational education
management (1.034**) with statistically significant at .01 and 5) dual vocational education
management exerted direct positive effect on,the score on the assessment of excellent dual
vocational education (11.588*) with statistically significant at .05

Keywords: Model, Transformational Leadership, Collaborative Network Capability, Dual Vocational
Education, Accomplishment, Dual Vocational System, Mplus Program.


บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพล ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือ
และการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต่อความสำเร็จระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศไทย
และนำเสนอรูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และความสำเร็จระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศไทย การวิจัย
ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีการจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ปีการศึกษา 2558 จำนวน 382 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.961 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โมเดล
สมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรม Mplus
ผลการวิจัย พบว่า 1) โมเดลความความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(Chi–Square =247.762, df =121, P-value = 0.0000, GFI = 0.965, TLI = 0.955, RMSEA = .052 , SRMR =
0.039) นอกจากนี้ ยังพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก ต่อการสร้างพลังเครือข่าย
ความร่วมมือ (0.893**) อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 2) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก
ต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีผ่านการสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือ (0.924**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 3) การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือ มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อความสำเร็จด้านการผลการประเมินผล
สถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ (-13.135*) อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 4) การสร้างพลัง
เครือข่ายความร่วมมือมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (1.034**) อย่างมีนัยสำคัญ
ที่ระดับ 0.01 และ 5) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสำเร็จระบบทวิภาคี
ด้านผลการประเมินสถานศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (11.588*) อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: รูปแบบ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ความสำเร็จของระบบทวิภาคี โปรแกรม Mplus


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.