ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ในการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ และแรงจูงใจต่อเนื่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ไอริสา พรหมจรรย์, อริยา คูหา, ชิดชนก เชิงเชาว์

Abstract


Abstract
The purpose to this study aimed 1) to study the effects of Neo-Humanist learning activities
on enhancing Self-Concept of grade seven students 2) to find out the effects of Neo-Humanist
learning activities on enhancing Continuing Motivation of grade seven students 3) to compare the
Neo-Humanist learning activities and learning activities methods on enhancing Self-Concept of
grade seven students 4) to compare the Neo-Humanist learning activities and learning activities
methods on enhancing Continuing Motivation of grade seven students. Using two experimental
groups before and after the experimental (Pretest-Posttest Control Group Design), the simple
under study were 60 students devised into 2 groups experimental and a control group 30 each
the experimental rivet were in the second semester of 2558 Academic year in Dechapattanayanukul
School of Pattani Province. The tools used in the experiment consists the Learning Activities of
Neo-Humanist and learning activities methods. Self-Concept test witch Reliability was .87 and
Continuing Motivation test Reliability was.72. Data were analyzed by using percentage, mean,
standard deviation and analysis of different Self-Concept and Continuing motivation as before
and after treatment between the experimental group and the control group. Sizing influence of
variables that affect the dependent variable (Effect size) ANOVA multiple of the incremental
(Gained score) of Self-Concept and Continuing motivation between the experimental group and
the control group. Multivariate Analysis of Variance: Two way MANOVA of the increase (Gained
score) of Self-Concept and Continuing motivation between the experimental group and the
control group.
The result indicated that after the experiment the students who received the Neo-Humanist
learning activities have higher Self-Concept difference than those who received learning activities
methods at the level significant .01 and the students who received the Neo-Humanist learning
activities have higher Continuing motivation difference than those who received learning activities
methods at the level significant .01

Keywords: Neo-Humanist Learning Activities, Continuing motivation, Self-Concept


บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสในการ
เสริมสร้างอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
ในการเสริมสร้างแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติในการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยวิธีปกติ ในการเสริมสร้างแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบแผนการทดลอง
แบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest Control Group Design) ด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 60 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558 ของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี จำนวน 2 ห้องเรียน เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ
30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ แบบวัดอัตมโนทัศน์ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 และแบบวัดแรงจูงใจ
ต่อเนื่อง ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .72 ดำเนินการทดลองจำนวน 8 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ความแตกต่างอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่อง
ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หาขนาดอิทธิพลของตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม
(Effect size) วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณของค่าที่เพิ่มขึ้น (Gained score) ของอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่อง
ทั้ง 2 กลุ่ม และวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบ 2 ทาง (Multivariate Analysis of Variance: Two way
MANOVA) ของค่าที่เพิ่มขึ้น (Gained score) ของอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่อง
ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมีอัตมโนทัศน์แตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
มีแรงจูงใจต่อเนื่องแตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
คำสำคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส แรงจูงใจต่อเนื่อง อัตมโนทัศน์


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.