การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาในกระบวนการแก้ปัญหา

วาสุกรี แสงป้อม

Abstract


Abstract
This research aimed to study the advanced mathematical thinking of students in the
problem solving process under Thai context. Using qualitative research methods to describe
phenomena that occur during learning, teaching experiment as the researchers who have direct
experience on the learning of mathematics and mathematical reasoning of students. The target
groups were 29 people of the 1st year students of Electrical Engineering, Faculty of engineering
and architecture, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphanburi Campus who
have enrolled the course of Calculus I on the topic of the application of derivative. Research
tools used in this study are the researcher, lesson plans, field notes, classroom observation form
and student interviewing form. Data was collected by participant observations, interviews, field
notes, video and audiotape recording. Data was analyzed by using video analysis, students’ written
works. The results showed that advanced mathematical thinking of students rely on the
knowledge accumulated previously, to generate new knowledge and to extend existing concepts
from formal resolution procedures and systems to generate the ideas gathered from popular
mathematical problem solving concepts from simple to complex ideas as principles of mathem
atical logic.
Keywords: Mathematics classroom, Advanced mathematical thinking, Problem solving process

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาในกระบวนการแก้ปัญหา
ภายใต้บริบทชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของประเทศไทยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนการทดลองเกี่ยวกับการสอนในฐานะที่ผู้วิจัยมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 29 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 รหัสวิชา 401-12-04 จำนวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) เรื่อง การประยุกต์อนุพันธ์ เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกภาคสนาม แบบ
สังเกตชั้นเรียน แบบสัมภาษณ์นักศึกษา การเก็บรวบรวบข้อมูลโดยใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม สัมภาษณ์เป็นกลุ่ม
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์วิดีทัศน์ผลงานของนักศึกษาและตรวจสอบความเชื่อถือของข้อมูลที่รวบรวมมาได้โดย
การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย ผลการวิจัยพบว่าการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาอาศัยการสะสมความรู้
ที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้เพื่อนำมาสร้างความรู้ใหม่ และขยายแนวคิดที่มีอยู่เดิมจากการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบในการนำมาสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เริ่มจากแนวคิดการแก้ปัญหาจากง่ายไปยัง
แนวคิดที่สลับซับซ้อนเป็นหลักการกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์
คำสำคัญ: ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหา


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.