ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแผนผังความคิด ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สุปรีดา บุญจุน, ชวนพิศ ชุมคง, นพเก้า ณ พัทลุง

Abstract


Abstract
The objectives of this research were to: 1) compare the critical thinking ability of grade 3
students before and after using problem-based learning (PBL) together with mind maps on science
subject, 2) compare achievement of grade 3 students before and after using PBL together with
mind maps on science subject and, 3) study grade 3 students’ satisfaction on using PBL together
with mind maps on critical thinking ability and science achievement. The instruments used for
collecting data consisted of 1) 6 PBL lesson plans together with mind maps, 2) paralleled 4-choice
tests to measure students’ critical thinking ability and 2 30-item pre-post tests, 3) paralleled
4-choice tests to measure students’ science achievement and 2 sets of pre-post tests, two tests
for each; set 1 consisted of 2-30 item tests and set 2 consisted of 2 20-item tests, with the total
of 50 items, and 4) a 11-item questionnaire enquiring students’ satisfaction on PBL together with
mind maps. Data were analyzed by using arithmetic mean, standard deviation, and a t-test.
The study results revealed that : 1) Students’ analytical ability after using PBL together
with mind maps was statistically higher than before using the PBL at the .01 level. 2) Grade 3
students’ science learning achievement after using PBL together with mind maps was statistically
higher than before using PBL at the .01 level. 3) Students’ satisfaction learning achievement
after using PBL together with mind maps was at the highest level.
Keywords: Problem-Based Learning with Mind Maps, Critical Thinking Ability, Science Achievement

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแผนผัง
ความคิด จำนวน 6 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน และเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 2 ฉบับ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน จำนวน 2 ชุด 4) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแผนผังความคิด จำนวน 11 ข้อ สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ
แผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแผนผังความคิดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .01 3) ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแผนผังความคิด อยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิด ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.