การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูผ่านการพัฒนาครูพี่เลี้ยงด้วยการสร้างระบบการโค้ช ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อาฟีฟี ลาเต๊ะ, มัฮดี แวดราแม, สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ฮามีด๊ะ มูสอ

Abstract


Abstract
The purposes of this study were to 1) develop the efficiency increasing model of teaching professional
practicum units through mentor with coaching system construction in the three southern border provinces,
and 2) study and compare the efficiency level of teaching professional practicum units in the three
southern border provinces after using the model of mentor development with coaching system construction.
The samples were teacher students, mentors, supervisors, school directors, and the supervisory system
officers of teaching professional practicum units from faculty of education, Prince of Songkla University
Pattani campus, Yala Rajabhat University, and Institute of Physical Education Yala. Data was analyzed
using 1) assess the efficiency increasing model of teaching professional practicum units by the analysis of
utility, probability, suitability, and validity, and model assessment, and 2) compare the efficiency level of
teaching professional practicum units by DEA simulation and group analysis. The results of the study
were: The efficiency increasing model of teaching professional practicum units through mentor with
coaching system construction in the three southern border provinces or TCoF - SeN was under the two
conditions: the unrest situation area and the multicultural society, and there were 4 stages: 1) preparation
and planning, 2) Training for Coaching, 3) Follow-up, Feedback and Self-study, and 4) Network Society.
The results of the model assessment in term of the probability, suitability, and validity were at the
highest level which mean was 4.82 and standard deviation was 0.17. The results of the comparison of
the efficiency level of the teaching professional practicum units in the three southern border provinces
after using the mentor developmental model with coaching system with DEA simulation which depended
on the CCR and BCC models showed that all secondary schools under the Secondary Education Office
Service and the Office of the Private Education Commission were in full efficiency while the 11 elementary
schools out from 13 ones were in full efficiency.
Keywords: Teaching Professional Practicum, Coaching, Mentor, Three Southern Border Provinces,
Data Envelopment Analysis

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่าน
การพัฒนาครูพี่เลี้ยงด้วยการสร้างระบบการโค้ชในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับ
ประสิทธิภาพของหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังการใช้รูปแบบการพัฒนาครูพี่เลี้ยง
ด้วยการสร้างระบบการโค้ช กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ดูแลระบบ
การนิเทศของหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา การวิเคราะห์ใช้ 1) ประเมิน
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยการวิเคราะห์ในประเด็นอรรถประโยชน์ ความเป็นไปได้
ความเหมาะสมและความถูกต้อง พร้อมทั้งประเมินจากการทดลองใช้รูปแบบ และ 2) เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพหน่วย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยแบบจำลอง DEA ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูผ่านการพัฒนาครูพี่เลี้ยงด้วยการสร้างระบบการโค้ชในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีชื่อเรียกว่า TCoF - SeN
ภายใต้เงื่อนไข 2 ลักษณะ คือ ความไม่สงบในพื้นที่ และสังคมพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเตรียมการ
และวางแผน 2) ระยะการฝึกอบรมเพื่อการโค้ช (Training for Coaching) 3) ระยะการติดตาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ และ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Follow-up Feedback and Self-study) และ 4) ระยะการสร้างเครือข่ายสังคมครูพี่เลี้ยง
(Network Society) โดยผลการประเมินรูปแบบมีความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 สำหรับผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพของหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังการใช้รูปแบบการพัฒนาครูพี่เลี้ยงด้วยการสร้างระบบการโค้ช
ด้วยแบบจำลอง DEA โดยอาศัยตัวแบบ CCR และ BCC พบว่ากลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด สพม. และ สช. มีการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเต็มทุกแห่ง ส่วนกลุ่มโรงเรียนระดับประถมศึกษามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพถึง 11 แห่ง
จาก 13 แห่ง
คำสำคัญ: การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การโค้ช ครูพี่เลี้ยง สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Data Envelopment Analysis


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.