การศึกษาสาระในภาพระบายสีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์

Abstract


Abstract
This research examined the content paintings of Lower Secondary School students in
Three Southern Border Provinces concerning Thai culture in the aspects of 1. Nation 2. Religion
3. Politics and Government 4. Tradition 5. Life Supportive Factors 6. Art 7. Ethics and 8. Recreation.
The sample of this research were 180 students of secondary grade two in Three Southern Border
Provinces include of Pattani, Yala and Narathiwat. The research instruments were constructed by
the researcher in the form of 1. Drawing test, 2. The questionnaire for the students, and 3. Analysis
form. The drawings were analyzed by means of frequency and percentage.
The research findings revealed that the majority of the content in students paintings
showed the aspect of Tradition (36.67%) followed by Ethics (18.89%), Recreation (14.44%), Religion
(12.22%), Art (8.33%), Nation (6.67%) Life Supportive Factors (2.78%) and there was no content in
Politics and Government. The explain with greatest occurence was in the aspect of Tradition, and
included Loy Krathong (48.48%) followed by Songkran (31.39%), Boat Racing (6.06%)
Asuro Traditional Dessert Festival, tradition slakpat, Ghost Dance, and Chak Phra Festival each at
(0.74%) The details that appeared in the paintings mostly were in the aspect of Tradition
(25.69%), with the Loy Krathong Festival shown the most. The details included Krathong floats
in water, The clothes Thailand, full moon, krathong floater, waterside, sky lantern, kneeling down
for blessing, Noppamas contest, and fireworks in order. Followed by the details of Songkran
Festival included throwing water by bowl, wears shirt striped flowers, forming sand pagodas, and
Rod Nam Dam Hua (sprinkle water to adult) in order. The least found images were The Asuro
Traditional Dessert Festival, tradition slakpat, Ghost Dance Festival, and Chak Phra Festival.
Concerning the opinions of the students on drawing and painting. It was found that the students
preferred drawing and painting activity the most (70.00%). In drawing and painting about Thai culture,
the students indicated that they needed samples for guidance in their paintings (72.22%). They
would like the teachers to occasionally include content about Thai culture for drawing and
painting activities (91.11%)
Keywords: Content, Painting, Thai Culture, Three Southern Border Provinces

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาระในภาพระบายสีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้ 1. ชาติ 2. ศาสนา 3. การเมือง
การปกครอง 4. ประเพณี 5. ปัจจัยในการดำรงชีวิต 6. ศิลปกรรม 7. จรรยามารยาท และ 8. การละเล่น กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ
การวาดภาพระบายสี 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี และ 3. แบบวิเคราะห์ภาพ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าความถี่และร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า สาระในด้านประเพณีมากที่สุด (ร้อยละ 36.67) รองลงมาตามลำดับ ได้แก่ ด้านจรรยา
มารยาท (ร้อยละ 18.89), ด้านการละเล่น (ร้อยละ 14.44), ด้านศาสนา (ร้อยละ 12.22), ด้านศิลปกรรม (ร้อยละ
8.33), ด้านชาติ (ร้อยละ 6.67) ด้านปัจจัยในการดำรงชีวิต (ร้อยละ 2.78), และไม่ปรากฏด้านการเมืองการปกครอง
สาระเรื่องราวในภาพที่พบมากที่สุด คือ เรื่องราวทางด้านประเพณี ประกอบไปด้วยประเพณีลอยกระทงมากที่สุด
(ร้อยละ 48.48) รองลงมาตามลำดับ ได้แก่ สงกรานต์ (ร้อยละ 31.39), การแข่งเรือ (ร้อยละ 6.06) น้อยที่สุดได้แก่
การกวนอาซูรอ การทำบุญสลาก ผีตาโขน และการชักพระ มีจำนวนเท่ากัน (ร้อยละ 0.74) รายละเอียดของสิ่งที่
ปรากฏในภาพมากที่สุดคือด้านประเพณี (ร้อยละ 25.69) ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง
มากที่สุด รายละเอียดที่ปรากฏได้แก่ ภาพกระทงลอยในน้ำ การสวมชุดไทย พระจันทร์เต็มดวง คนลอยกระทง ท่าน้ำ โคมลอย การคุกเข่าอธิษฐานขอพร เวทีประกวดนางนพมาศ และพลุตามล????ำดับ รองลงมาได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับ
ประเพณีสงกรานต์ ได้แก่ การสาดน้ำด้วยขัน การสวมเสื้อลายดอก การก่อเจดีย์ทราย และการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
ตามลำดับ ส่วนที่พบน้อยได้แก่ ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีกวนอาซูรอ ประเพณีการทำบุญสลาก ประเพณีผีตาโขน
และประเพณีชักพระ ในด้านความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสีพบว่า กิจกรรมทางศิลปศึกษา
ที่นักเรียนชอบมากที่สุดได้แก่ กิจกรรมการวาดภาพระบายสี (ร้อยละ 70.00) สำหรับการวาดภาพเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทย นักเรียนต้องมีแบบบ้างเพื่อใช้เป็นข้อมูล (ร้อยละ 72.22) นักเรียนรู้สึกชอบถ้าในวิชาศิลปศึกษา
ครูนำเอาเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยมาให้ฝึกปฏิบัติเสมอ (ร้อยละ 91.11)
คำสำคัญ: การวาดภาพระบายสี การแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรมไทย สามจังหวัดชายแดนภาคใต้


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.