การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความพึงพอใจของผู้รับบริการสำหรับการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัล ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อรทิพย์ เพ็ชรอุไร, จุฑา ธรรมชาติ, บุษบรรณ เชิดเกียรติสกุล, ทิตยา ศรีสุวรรณ

Abstract


Abstract
The purposes of this research were to develop and validate the composite Indicators of
receivers’ satisfaction of services for assessing the efficiency and effectiveness of serving to
provide for the annual awards of the local administrative organization. The indicator development
process was divided into two steps. The first step was to define variables and specify factors,
which was determined by university scholars and experts from local administrative organizations.
The second step was to examine the validity and the significance of the indicators by 500 service
receivers in Pattani province. Research instruments were questionnaire and survey form. Data
were analyzed by descriptive statistics and second order confirmatory factor analysis.
Findings: 1)The composite Indicators model of receivers’ satisfaction of the local administrative
organization services was comprised of 4 factors (step, channel, officer, and facility), and 15
indicators. The factor loading of each factors were 0.96, 1.00, 0.95, and 0.85 respectively. 2) The
composite Indicators model fit the empirical data (χ2=34.43, df=53, p=0.98, GFI=0.99, RMR=0.01,
and RMSEA=0.00).
Keywords: composite indicator, satisfaction, local administrative organization

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้รวมความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการสำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ 2 ขั้นตอน คือ (1) การนิยามตัวแปรและกำหนดองค์ประกอบ
ซึ่งตรวจสอบความเหมาะสมจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (2) การตรวจสอบ
ความตรงและความสำคัญของตัวบ่งชี้ มีตัวอย่างเป็นผู้รับบริการจังหวัดปัตตานี จำนวน 500 คน เครื่องมือวิจัย
ประกอบด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และแบบสำรวจของผู้รับบริการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
ผลการวิจัย พบว่า 1) โมเดลตัวบ่งชี้รวมความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
4 องค์ประกอบ รวม 15 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก มีน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96 1.00 0.95 และ 0.85 ตามลำดับ
2) โมเดลตัวบ่งชี้รวมความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยมีค่า χ2=34.43, df=53, p=0.98, GFI=0.99, RMR=0.01 และ RMSEA=0.00
คำสำคัญ: ตัวบ่งชี้รวม ความพึงพอใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.