การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชนาทิพย์ ไชยลึก, อนันต์ อารีย์พงศ์, พูนสุข อุดม

Abstract


Abstract
The purposes of this research were to 1) develop a learning kit consisting of foreign words
in Thai language to improve learning achievement of Matthayomsuksa Six students using to the
80/80 criteria 2) compare students’ learning achievement before and after using the learning kit
and 3) study students’ satisfaction in using the learning kit. The research population consisted of
520 Matayomsuksa Six students from 11classes of Phattalung School with Phattalung province.
The research was conducted in the first semester of the Academic Year 2015. The intervention
group consisted of 48 students from Class 6/2 selected by using cluster random sampling. One
Group Pre-test and Post-test design was employed in the study. The instruments used for
collecting data were 1) the Foreign-Words-in-Thai-Language Learning Kit with five sets of activities
2) five learning management plans of foreign words in Thai language 3) two sets of parallel tests
of foreign words in Thai language to use as a pretest and a posttest, each consists of 30 items
with test reliability of .63 and .79 respectively and 4) a satisfaction survey with rating scale
questions. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and T-test.
The results of the study show that the learning kit’s efficiency value was 84.13/80.14,
which was greater than the given criteria of 80/80. The students’ learning achievements of foreign
words in Thai language before and after using the learning kit were significantly different at the
level of .01. The survey reveals that students were highly satisfied with the learning kit.
Keywords: Learning kit, Learning achievement, Student satisfaction

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยการใช้ชุดกิจกรรม เรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อชุดกิจกรรมเรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ประชากร คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รวม 11 ห้อง
จำนวน 520 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนพัทลุง นักเรียน 48 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
แบบกลุ่ม แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรม เรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเนื้อหา
ชุดกิจกรรมเป็น 5 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จำนวน 5 แผน
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่องคำภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ เป็นแบบดสอบคู่ขนาน มีค่าความเชื่อมั่น
.63 และ .79 ตามลำดับ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรม เรื่องคำภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ
แบบที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรม เรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีประสิทธิภาพ 84.13/80.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง
คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ในระดับมาก
คำสำคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.