ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดพฤติกรรมนิยมที่มีต่อ การพัฒนามารยาทไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา

วันวิสาข์ แก้วแล, นิธิพัฒน์ เมฆขจร

Abstract


Abstract
The purposes of the research were 1) to compare the results of Thai Manners development
of the Experimental Group before and after using a guidance activities package based on the
Behaviorism Theory and 2) to compare the results of Thai Manners development of the Experimental
Group after using a guidance activities package with that of the follow-up period. The subjects
were 30 Mathayomsuksa I students, Semester 2, Academic Year 2015, Hat Yai Wittayalai Somboon
Kulkanya School, Songkhla Province. They were selected by simple random sampling method.
who were evaluated by Teacher that their Thai Manners behavior needed further development.
The employed research instruments comprised 1) a guidance activities package based on
the Behaviorism Theory and 2) the test on Thai Manners with reliability of 0.98 The statistics
used to analyze the data were an average, Standard Deviation and t-test.
Research findings showed that 1) the experimental students’ Thai Manners after using
a guidance activities package was higher than that of the pre-test with a statistical significance of
.05 and 2) the experimental students’ Thai Manners in the follow-up period was higher than
that of the post-test with a statistical significance of .05
Keywords: Guidance activities package, Behaviorism theory, Thai Manners, Mathayom Suksa

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการพัฒนามารยาทไทยของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อน
และหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดพฤติกรรมนิยม 2) เปรียบเทียบผลการพัฒนามารยาทไทยของ
นักเรียนกลุ่มทดลองหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดพฤติกรรมนิยมกับระยะติดตามผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายจากนักเรียนที่ได้รับการประเมินจาก
ครูผู้สอนว่าควรได้รับการพัฒนามารยาทไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมแนะแนวตาม
แนวคิดพฤติกรรมนิยม และ 2) แบบวัดมารยาทไทยมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีมารยาทไทยสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ในระยะติดตามผลนักเรียนกลุ่มทดลองมีมารยาทไทยสูงขึ้นกว่าระยะหลังการ
ทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมแนะแนว พฤติกรรมนิยม มารยาทไทย มัธยมศึกษา


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.