การโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ลฎาภา ลดาชาติ, ลือชา ลดาชาติ

Abstract


Abstract<br>Coaching gets greater attention as a mechanism to support teachers to apply knowledgegained from workshops into teaching practices in actual classrooms. However, the rush toimplement coaching without understandings may cause this potential idea not as successful as itshould be. This article aims at presenting background, theoretical basis, previous research results,and practical complexity of coaching in order for those who become coaches to have guidanceto do their work appropriately. The guidance could help coaches work with teachers effectivelyand enhance the quality of their teaching practices.<br>Keywords: Coaching, Teacher Professional Development<br><br> บทคัดย่อ<br>การโค้ชชิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นในฐานะกลไกที่สนับสนุนให้ครูนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนจริง อย่างไรก็ดี การนำการโค้ชชิ่งมาปฏิบัติอย่างเร่งรีบโดยปราศจากความเข้าใจอาจทำให้แนวคิดที่มีศักยภาพนี้ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร บทความนี้จึงมุ่งนำเสนอความเป็นมา แนวคิดทางทฤษฎีผลการวิจัยที่ผ่านมา และความซับซ้อนของการโค้ชชิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ซึ่งเป็นโค้ชมีแนวทางในการทำหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม แนวทางนี้จะช่วยให้โค้ชทำงานร่วมกับครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการปฏิบัติการสอนของครูต่อไป<br>คำสำคัญ: การโค้ชชิ่ง การพัฒนาวิชาชีพครูAbstractCoachinggetsgreaterattentionasamechanismtosupportteacherstoapplyknowledge gainedfromworkshopsintoteachingpracticesinactualclassrooms.However,therushto implementcoachingwithoutunderstandingsmaycausethispotentialideanotassuccessfulasit shouldbe.Thisarticleaimsatpresentingbackground,theoreticalbasis,previousresearchresults, andpracticalcomplexityofcoachinginorderforthosewhobecomecoachestohaveguidance todotheirworkappropriately.Theguidancecouldhelpcoachesworkwithteacherseffectively andenhancethequalityoftheirteachingpractices.Keywords:Coaching,TeacherProfessionalDevelopment

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.