แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ในระดับอุดมศึกษาไทย

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ

Abstract


Abstract<br>
The achievement of democracy is said to be dependent on an ability of individuals to
rule over themselves. In other words, people must become active citizens in 6 major aspects :
self-reliance/self-responsibility, showing respect for the rights of others, showing respect for the
diversity and difference of people, showing respect for the principle of equality, showing respect
for the rules/laws, and taking responsibilities for the society. University students can become
democratic citizens by learning through participating in civic education activities. This academic
article thus aims 1) to describe the concept of characteristics of democratic citizenship for Thai
university students, and 2) to recommend the instructional guidelines on civic education, especially
in higher education, in order to appropriately develop students’ democratic citizenship skills.<br>
Keywords: Instruction, Civic Education, Higher Education<br><br>

 

บทคัดย่อ<br>

การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจะสำเร็จได้นั้น ประชาชนต้องมีความสามารถในการปกครองกันเอง กล่าวคือ

มีความเป็นพลเมืองทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับผิดชอบตนเอง/พึ่งตนเอง ด้านการเคารพสิทธิผู้อื่น ด้านการเคารพ

ความแตกต่าง ด้านการเคารพหลักความเสมอภาค ด้านการเคารพกติกา/กฎหมาย และด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม ทั้งนี้ การจะเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการเรียนรู้ผ่านวิชาการศึกษาเพื่อ

สร้างพลเมือง ดังนั้น บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาไทย และ 2) นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษา

เพื่อสร้างพลเมืองในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่นักศึกษา

ได้อย่างเหมาะสมต่อไป<br>

คำสำคัญ: การเรียนการสอน การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง อุดมศึกษา<br>

บทคัดย่อการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจะส????ำเร็จได้นั้น ประชาชนต้องมีความสามารถในการปกครองกันเอง กล่าวคือมีความเป็นพลเมืองทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับผิดชอบตนเอง/พึ่งตนเอง ด้านการเคารพสิทธิผู้อื่น ด้านการเคารพความแตกต่าง ด้านการเคารพหลักความเสมอภาค ด้านการเคารพกติกา/กฎหมาย และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ การจะเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการเรียนรู้ผ่านวิชาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ดังนั้น บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยส????ำหรับนักศึกษาไทย และ 2) น????ำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่นักศึกษาได้อย่างเหมาะสมต่อไปค�ำ ส�ำ คัญ: การเรียนการสอน การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง อุดมศึกษา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.