แนวทางการพัฒนาสำหรับภาครัฐในการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ ในสามจังหวัดชายแดนใต้

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, ชิดชนก เชิงเชาว์, เกษตรชัย และหีม

Abstract


Abstract<br>
The objectives of this research were to study English learning, the guidelines for development
of English learning, and the guidelines for government policies for English learning development
in three southern border provinces of Thailand. This study presents and analyzes the results of
eight research projects under the project title “Development of English Learning in Three
Southern Border Provinces.”<br>
The analysis found: 1) the problems of English learning and teaching include that classrooms
and study hours do not meet the standard, classroom emphasis is on memorization and terminology,
the teaching activities do not motivate students, teachers have numerous jobs and duties, there
is a lack of tools and media for teaching, some teachers do not have English teaching degrees,
English teachers do not speak English for the duration of the class but instead speak both Thai
and English, schools close very often because of the violence situation, the number of students
per class is over the national standard, and the curriculum is not appropriate to local contexts,
2) the guidelines to developing English learning and teaching include creating an English environment
in the school and community, developing activities and tools according to the motivation and
requirement of students, creating confidence for students to communicate in English, developing
English teachers, setting up a higher budget to employ native English speakers to be teachers in
all schools and universities, decreasing other jobs that do not involve teaching English, developing
a curriculum that is appropriate for the local context and students in the area, developing
e-learning systems, smart classroom, English laboratory, and setting up more activities for language
development that include Thai, Malay and English, and 3) the guidelines for government policy
for English learning development are to set up an environment in the school that is appropriate
to English teaching and learning, to encourage families to support and increase student motivation,
and to acquire a larger budget to develop English laboratories at the schools where the English
laboratories are not appropriate and not good. In addition, the government should also support
private schools, especially to encourage and set up higher budgets to employ native English
speakers to be teachers in all schools and universities; develop teachers in other subjects to
have more English skills; and improve students’ books by including English content in the
textbooks. In addition, the government should develop a curriculum related to local context,
develop school to be smart schools, develop English teachers according to a national standard
and assess and evaluate the teachers according to the national standard; be more concerned
with developing the teachers by setting up a training center in the area; and set up a policy to
foreign language learning in Thai, Malay and English.<br>
Keywords: Development, English, Education, Three Southern Border Provinces<br><br>

บทคัดย่อ<br>
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ รวมทั้งเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและแนวทางในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยการศึกษานี้เป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากโครงการวิจัยย่อยจำนวน 8 โครงการ ที่อยู่ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษในสามจังหวัดชายแดนใต้”<br>
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาที่สำคัญของการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษในสามจังหวัดชายแดนใต้คือ
มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์น้อย เน้นสอนท่องจำคำศัพท์ มีวิธีการสอนที่น่าเบื่อไม่หลากหลายและไม่เร้าใจ ครูสอน
ภาษาอังกฤษมีภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานสอนมาก ขาดแคลนสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครูผู้สอน
ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ ครูส่วนใหญ่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทยหรือใช้ภาษาไทยส่วนใหญ่
โรงเรียนปิดเรียนจากปัญหาความไม่สงบบ่อยมาก นักเรียนต่อห้องมีจำนวนมากเกินกว่ามาตรฐาน และหลักสูตร
ไม่เหมาะกับสภาพบริบทพื้นที่ 2) แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สำคัญ คือ การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและพัฒนากิจกรรมที่ตรงความต้องการและความสนใจของผู้เรียน การสร้างทัศนคติและ
แรงจูงใจแก่ผู้เรียนให้มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษทุกระดับ
การหาครูผู้สอนชาวต่างชาติที่มีวุฒิการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเพิ่มมากขึ้น การลดภาระงานอื่น ๆ
การประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรให้กะทัดรัด เหมาะสม และสอดคล้องกับจำนวน
คาบเรียนและบริบทของพื้นที่ การพัฒนาระบบ e-learning ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องเรียนอัจฉริยะ และ
การกำหนดโครงการ/กิจกรรมสามภาษาทั้งไทย มลายู และอังกฤษ และ 3) แนวทางในการกำหนดนโยบายเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สำคัญ คือ นโยบายพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของครูและนักเรียน การสนับสนุนให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน นโยบายการพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการ
นโยบายการส่งเสริมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษที่ทันสมัย นโยบายการเพิ่มครูสอนภาษาอังกฤษและพัฒนา
ขีดความสามารถของครูสอนภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ
ในทุกระดับรวมถึงระดับอุดมศึกษา การพัฒนาครูในสาขาวิชาอื่น ๆ ให้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนา
ตำราเรียนวิชาต่าง ๆ ให้มีภาษาอังกฤษสอดแทรกในเนื้อหา นโยบายการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน นโยบายการพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการและสอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น
และคนในพื้นที่ นโยบายพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะ นโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนนโยบายพัฒนาคุณภาพ
การสอนและคุณภาพผู้เรียน และนโยบายการจัดการเรียนรู้โดยใช้สามภาษา คือ ภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ<br><br>
คำสำคัญ: การพัฒนา ภาษาอังกฤษ การศึกษา สามจังหวัดชายแดนใต้


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.