ประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาที่มีภาพถ่าย ที่น่าดึงดูดใจทางเพศผ่านเฟซบุ๊ค

พันธิตรา คูวัฒนสุชาติ, อรัญญา ตุ้ยคำภีร์

Abstract


Abstract<br>
<br>
This study aimed to examine self - esteem experience of college students with sexual<br>
attractive photo sharing on Facebook. Key informants were 9 students who were purposively<br>
selected based on the inclusive criteria. Data were collected by individual interview and analyzed<br>
with the consensus qualitative research method.<br>
Findings reveal four domains: 1) finding prominent point of body esteem by posting their<br>
sexually attractive photos on Facebook; 2) confidence and self-esteem from posting such<br>
photos; 3) impacts from negative feedback and coping methods. Almost all the college students<br>
pointed to their experience of negative feelings - dissatisfaction, embarrassment, disappointment<br>
and diffidence - and their coping with such experience, for example by reacting back, finding<br>
explanations, and thinking with themselves; 4) developing appropriate looks or self-image by<br>
learning from experience of lacking self-confidence, trying to change and, finding out the looks<br>
that fit and make them more confident until seeing the improvement in appearance and body.<br>
This study reflects that Facebook is another area that the college students at present use to<br>
improve their appearances and looks, leading to the balance of their body esteem.<br>
<br>
Keywords: Self-esteem, Collage students, Sexual attractive photo, Facebook
<br>
<br>
บทคัดย่อ<br>
<br>
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาที่มีภาพถ่าย<br>
ที่น่าดึงดูดใจทางเพศผ่านเฟซบุ๊ค ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษา จำนวน 9 ราย คัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด<br>
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์รายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกัน<br>
ผลการศึกษาพบ 4 ประเด็นหลัก คือ 1) การค้นหาจุดเด่นด้านรูปร่างของตนเองผ่านการโพสต์ภาพถ่าย<br>
ที่น่าดึงดูดใจทางเพศในเฟซบุ๊ค 2) ความมั่นใจและคุณค่าในตนที่เกิดจากการโพสต์ภาพ 3) ผลกระทบจากเสียงตอบรับ<br>
ทางลบและการรับมือ นักศึกษาเกือบทุกรายสะท้อนประสบการณ์การมีอารมณ์ความรู้สึกด้านลบ เช่น ความรู้สึก<br>
ไม่พอใจ อับอาย ผิดหวัง และหมดความมั่นใจ รวมทั้งได้เล่าถึงประสบการณ์การรับมือกับประสบการณ์ด้านลบ เช่น<br>
การแสดงออกด้วยการกระทำและการหาคำอธิบายและทบทวนตนเอง เป็นต้น และสุดท้าย 4) การมี “ลุค” หรือ<br>
“ตัวตนด้านภาพลักษณ์” ที่ลงตัว ที่ผ่านประสบการณ์ ดังเช่น การเริ่มจากรับรู้ว่ามีรูปลักษณ์ที่ไม่มั่นใจ ตามมาด้วย<br>
การปรับเปลี่ยนตนเอง และสุดท้ายเป็นการพัฒนาจุดเด่นที่ค้นพบ จะเห็นว่าเฟซบุ๊คเป็นพื้นที่หนึ่งที่นักศึกษากลุ่มนี้<br>
ใช้ในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนด้านร่างกาย อันจะนำไปสู่การปรับสมดุลของการเห็นคุณค่าของตนโดยรวมต่อไป<br>
คำสำคัญ: การเห็นคุณค่าในตนเอง นักศึกษา ภาพถ่ายที่น่าดึงดูดทางเพศ เฟซบุ๊ค


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.