รุจิรา คงการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รุจิรา คงนุ้ย, เอกชัย เนาวนิช, กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง

Abstract


Abstract<br>
The main purpose of this research was to evaluate a Bachelor of Science Program in<br>
Computer Science (Curriculum Revised in 2011), Faculty of Science and Technology, Rajamangala<br>
University of Technology Suvarnabhumi. The sample included of the 31 graduates about curriculum<br>
structure in the academic years 2015, program computer science and the 7 graduate users. The<br>
instruments were 1) the questionnaire for graduates and 2) the questionnaire for graduate users<br>
to study the satisfaction of their superiors about practicality within Thai Qualifications Framework<br>
with the index of item objective congruence equal 0.91 and 0.96, respectively. The data were<br>
analyzed using the package in order to find frequency, percentage, mean, standard deviation and<br>
weighted mean. Needs assessment results were analyzed of Modified Priority Needs Index<br>
(PNImodified).<br>
The research found that: 1) the graduates in the academic years 2015 for Bachelor of<br>
Science Program in Computer Science (Curriculum Revised in 2011), Faculty of Science and<br>
Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi was at highly satisfied (X = 3.85<br>
SD = .45) and the career status of the graduates was at highly satisfied (X = 3.52 SD = .704).<br>
2) the satisfaction of graduate users was at the high level within Thai Qualifications Framework<br>
(X = 3.88 SD = .576) which the overall aspects between the graduate’s Thai Qualifications Framework<br>
with graduate users needs and the graduates had were significantly different at .01 level. The<br>
desired characteristics of the graduates which the graduate users needs was higher than the<br>
desired characteristics of the graduates of the bachelor of science program in computer science.<br>
Keywords: Curriculum Evaluation, Thai Qualifications Framework, Needs Assessment<br>
<br>
บทคัดย่อ<br>
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 สาขาวิชา<br>
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มตัวอย่าง<br>
ที่ใช้ในการวิจัย คือ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 สาขาวิชา<br>
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 31 คน และผู้ใช้บัณฑิต<br>
จำนวน 7 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียน<br>
การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ 2) แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต<br>
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยแบบสอบถามได้รับการ<br>
ตรวจสอบคุณภาพเพื่อหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผลโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการคำถามกับวัตถุประสงค์<br>
การประเมินหลักสูตร มีค่าเท่ากับ 0.91 และ 0.96 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย<br>
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและวิเคราะห์ผลการประเมินความต้องการจำเป็นด้วยค่า PNImodified<br>
ผลการวิจัยพบว่า 1) บัณฑิตมีความคิดเห็นว่าภาพรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ<br>
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 3.85 SD = .45) และด้าน<br>
ภาวะการมีงานทำ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 3.52 SD = .704) 2) ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นว่าภาพรวม<br>
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน<br>
ระดับมาก (X = 3.88 SD = .576) โดยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา<br>
แห่งชาติ ที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีนั้น<br>
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยคุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการสูงกว่าคุณลักษณะที่บัณฑิต<br>
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มี<br>
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การประเมินความต้องการจำเป็น


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.