การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

อัจฉรีย์ สังขรักษ์, สิงหา ประสิทธิ์พงศ์, สิทธิชัย วิชัยดิษฐ

Abstract


<p>Abstract<br>
The research aims to study the development of engineering design process and the results<br>
of students’ engineering design ability. The instructional approach was STEM (an acronym for<br>
science, technology, engineering and mathematics) education method in photosynthesis. The<br>
sample group was 25 grade 11 students from Princess Chulabhorn’s College, Satun in the 2015<br>
academic year. They were selected by using cluster random sampling. The research instruments<br>
were 3 lesson plans (12 hours) using STEM teaching on photosynthesis topic, the engineering<br>
design process evaluate form and the engineering design ability test. The research method of this<br>
study was action research model of Kemmis and McTaggart comprising plan, action, observe and<br>
reflect. The results showed that the STEM instruction approach supported the students’ learning<br>
in development of engineering design process in each activity and had higher ability in engineering<br>
design than pre-instruction at .01 level of statistical significance. The engineering design ability<br>
was at good and excellent level for entire students.<br>
Keywords: STEM Education, Engineering Design Process, Biology Teaching</p>
<p>บทคัดย่อ<br>
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและผลของการพัฒนา<br>
ความสามารถในการออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง<br>
สะเต็มศึกษา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียน<br>
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2558 จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random<br>
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่องการสังเคราะห์<br>
ด้วยแสงของพืช จำนวน 3 แผน แบบประเมินการพัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และแบบทดสอบวัด<br>
ความสามารถในการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการของเคมมิสและแมคแทกการ์ต<br>
(Kemmis and McTaggart) มาช่วยในการดำเนินการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ<br>
ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นสะท้อนผล ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาส่งผลให้<br>
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีการพัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมดีขึ้นตามลำดับระหว่างการจัดการ<br>
เรียนรู้ในแต่ละครั้ง และนักเรียนมีความสามารถในการการออกแบบเชิงวิศวกรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี<br>
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่นักเรียนทั้งหมดมีความสามารถในการการออกแบบเชิงวิศวกรรมอยู่ในระดับดี<br>
เป็นต้นไป<br>
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การสอนชีววิทยา</p>


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.