ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวด้วยเทคนิคตัวแบบเพื่อพัฒนา จิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) จังหวัดพัทลุง

วรรณพัชร ชูทอง, จิระสุข สุขสวัสดิ์, ลัดดาวรรณ ณ ระนอง

Abstract


<p>Abstract<br>
The purposes of this research were 1) to compare the effects of developing publicmindedness<br>
of lower secondary students of Ban Teng (Rueanchoonprachasan) School, Phatthalung<br>
province, in the experimental group before and after using a guidance activities package based<br>
on modeling technique and to compare the effects of developing public-mindedness at the end<br>
of the experiment and during the follow up period 2) to compare the post-experiment effects of<br>
developing public-mindedness of the students in the experimental group and control group.<br>
The results showed that 1) the post-experiment public-mindedness levels of the experimental<br>
group students was significantly higher than their pre-experiment at the .05 level and the end of<br>
the experiment and during the follow up period were not significantly different 2) the post-experiment<br>
public-mindedness behavior level of the experimental group students was significantly higher than<br>
control group students who used traditional guidance activities at the .05 level.<br>
Keywords: Guidance activities package, Modeling technique, Public-mindedness, Lower secondary<br>
student</p>
<p>บทคัดย่อ<br>
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบคะแนนจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น<br>
โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) จังหวัดพัทลุง ที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวด้วยเทคนิคตัวแบบก่อนและหลังการ<br>
ทดลอง และหลังการทดลองกับระยะติดตามผล 2) เปรียบเทียบคะแนนจิตสาธารณะของนักเรียนกลุ่มทดลองและ<br>
กลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง<br>
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจิตสาธารณะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง<br>
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคะแนนจิตสาธารณะหลังการทดลองไม่แตกต่างกับระยะติดตามผล<br>
2) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวด้วยเทคนิคตัวแบบมีคะแนนจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนกลุ่ม<br>
ควบคุมที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05<br>
คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมแนะแนว เทคนิคตัวแบบ จิตสาธารณะ มัธยมศึกษาตอนต้น</p>


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.