การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี แก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณิตา นิจจรัลกุล, บัณฑิต ดุลยรักษ์, จุฑา ธรรมชาติ, สมนึก แก้วมีศรี

Abstract


<p>Abstract<br>
The research objectives were: to analysis the state in developing good citizenship in<br>
students of administrators and teachers in schools of unrest area of southernmost provinces,<br>
Thailand and to compare the suggestion of the state in developing good citizenship in students<br>
of administrators and teachers in schools of unrest area of southernmost provinces, Thailand.<br>
164 School administrators and 748 schoolteachers in the area were sampled by using random<br>
sampling approach. The research tools are checklist and high precision quality rate scale questionnaire,<br>
reliability are 0.926 and 0.931 as follow. The statistics include the arithmetic frequency, mean,<br>
standard deviation, percentage, Chi-Square test, and t-test (pooled variance).<br>
The results of this study : (1) the schools in unrest area are providing students with good<br>
citizenship development classes, which is satisfying the Nation Education Plan 2010-2018.<br>
(2) the comparison in suggesting of the state in developing good citizenship for students of<br>
administrators and teachers consist of : 1) the roles and contributions of administrators and<br>
teachers in developing citizenship in student, especially, in policy and management and classroom<br>
instruction are desynchronized. 2) the good citizen characteristics contributing most to students<br>
are to exercise one’s right without interfering others’, adhere to justice and equality, respect<br>
fraternity and differences, and awaiting, respectively.<br>
Keywords: The State of Education, Good Citizenship, Unrest Area of Southernmost Provinces</p>
<p>บทคัดย่อ<br>
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีแก่เด็กและเยาวชน<br>
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อเปรียบเทียบ<br>
ความคิดเห็นสภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีแก่เด็กและเยาวชนของผู้บริหารและครูในโรงเรียน<br>
ในพื้นที่เสี่ยงภัยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวอย่างวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 165 คน และครู 748 คน<br>
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสำรวจที่มีคำถามแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตรประเมินค่า ซึ่งมีคุณภาพด้านความเที่ยง<br>
มีค่าเท่ากับ 0.926 และ 0.931 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน<br>
การทดสอบไคกำลังสอง และการทดสอบทีแบบประชากรสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน<br>
ผลวิจัยพบว่า (1) ในภาพรวมโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการจัดการศึกษาเพื่อ<br>
พัฒนาความเป็นพลเมืองดีให้แก่เด็กและเยาวชนตามยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ.<br>
2553-2561 และ (2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของสภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี<br>
ระหว่างผู้บริหารกับครูในโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 1) การปฏิบัติหน้าที่ของครู<br>
ยังไม่สอดคล้องกับการส่งเสริมของผู้บริหารโรงเรียนโดยเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรม<br>
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และ 2) คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ผู้บริหารและครูมีการส่งเสริมแก่เด็กและ<br>
เยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 1.การใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 2. การเคารพหลัก<br>
ความเสมอภาค 3. การเคารพความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ การปฏิบัติของผู้อื่นโดยปราศจากอคติ และ<br>
4. การรอคอย<br>
คำสำคัญ: สภาพการจัดการศึกษา ความเป็นพลเมืองดี พื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.