รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทิฆัมพร สมพงษ์, วุฒิชัย เนียมเทศ, เอกรินทร์ สังข์ทอง, เรชา ชูสุวรรณ

Abstract


<p>Abstract<br>
The objective of this research was to propose the model of school administration based<br>
on multicultural education in the three Southern border provinces. Mix methods were used in<br>
the research process; the quantitative data collected by five-rating scale questionnaires with the<br>
reliability of .9832 from the samples consisted of primary school administrators under the<br>
jurisdiction of 9 Primary Educational Service Area Offices in the three Southern border provinces;<br>
Yala, Pattani, and Narathiwat. The sample size of factor analysis was 512 participants selected by<br>
Stratified Random Sampling. In addition, in terms of the qualitative research, the data was<br>
collected by focus group discussion with the experts and a meeting with education professionals.<br>
The research results showed that the model of school administration based on multicultural<br>
education in the three Southern border provinces consisted of 7 factors 17 aspects as follows;<br>
Factor 1 public relation with community and relative sectors consisted of three aspects; (1) the<br>
relationship of basic education committees, (2) the relationship of parents, communities and<br>
related sectors, and (3) the school provided an opportunity to create the mutual relationship.<br>
Factor 2 leadership of school administrators based on a context of multicultural education<br>
consisted of three aspects; (1) leadership to be a creator and a change giver, (2) leadership in<br>
determination, and (3) leadership in situational administration. Factor 3 learning and instructional<br>
support in multicultural context consisted of two aspects; (1) school as a supporter, and (2) teachers<br>
as a promoter and developer. Factor 4 characteristic of teachers in multicultural context consisted<br>
of two aspects; (1) the characteristic in terms of an instruction, and the characteristic of teacher<br>
in three southern border provinces. Factor 5 characteristic of school administrators in multicultural<br>
context consisted of three aspects; (1) administrator as a vision creator, (2) administrator as a problem<br>
solver, and (3) administrator as a leader toward a goal. Factor 6 school curriculum corresponding<br>
with multicultural context consisted of two aspects; (1) a procedure of curriculum development,<br>
and (2) curriculum implementation. Factor 7 school network formation in multicultural context<br>
consisted of two aspects; (1) a procedure to form the network, and (2) the network of developing<br>
partner schools.<br>
Keywords: Model of educational administration, Multicultural education, Three southern<br>
border provinces</p>
<p>บทคัดย่อ<br>
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา<br>
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้งานวิจัยแบบผสมผสานวิธี ในเชิงปริมาณรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็น<br>
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ.9832 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาระดับ<br>
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกระจายอยู่<br>
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 9 เขตพื้นที่การศึกษา กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างสำหรับ<br>
การวิเคราะห์องค์ประกอบจำนวน 512 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ และการวิจัยเชิงคุณภาพรวบรวมข้อมูล<br>
จากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและการประชุมผู้เชี่ยวชาญ<br>
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้<br>
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 17 ประเด็น ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานที่มีส่วน<br>
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ (1) ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) ความสัมพันธ์<br>
ของผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) สถานศึกษาเปิดโอกาสให้เกิดความสัมพันธ์ร่วมกัน องค์ประกอบ<br>
ที่ 2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา ประกอบด้วย 3 ประเด็นคือ (1) ภาวะผู้นำในการเป็นผู้สร้าง<br>
และให้โอกาส (2) ภาวะผู้นำในความมุ่งมั่นตั้งใจ (3) ภาวะผู้นำในการบริหารงานตามสถานการณ์ องค์ประกอบที่ 3<br>
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 ประเด็นคือ (1) สถานศึกษาผู้สนับสนุน<br>
(2) ครูผู้ส่งเสริมและพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 คุณลักษณะของครูในบริบทพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 ประเด็น<br>
คือ (1) คุณลักษณะของครูด้านการเรียนการสอน (2) คุณลักษณะของครูในสามจังหวัด องค์ประกอบที่ 5 คุณลักษณะ<br>
ของผู้บริหารในบริบทพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 ประเด็นคือ (1) ผู้บริหารนักสร้างวิสัยทัศน์ (2) ผู้บริหาร<br>
นักแก้ปัญหา (3) ผู้บริหารผู้นำไปสู่เป้าหมาย องค์ประกอบที่ 6 ด้านหลักสูตรที่สอดคล้องในบริบทพหุวัฒนธรรม<br>
ประกอบด้วย 2 ประเด็นคือ (1) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร (2) การนำหลักสูตรไปใช้ องค์ประกอบที่ 7 การสร้าง<br>
เครือข่ายสถานศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ (1) กระบวนการสร้างเครือข่าย (2) เครือข่าย<br>
โรงเรียนคู่พัฒนา<br>
คำสำคัญ: พหุวัฒนธรรมศึกษา รูปแบบการบริหารสถานศึกษา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.