การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและ ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

จิรารัตน์ บุญส่งค์, อริยา คูหา, อาฟีฟี ลาเต๊ะ

Abstract


<p>Abstract<br>
The objectives of this study were 1) to compare the academic achievement of social<br>
studies subject among eight students pre and pro-trading by using brain based learning activities.<br>
2) to compare the creativity among eight students pre and pro-trading by using brain based<br>
learning activities. And 3) to compare the academic achievement of social studies subject and<br>
creativity among eight students with an average on social studies subject among high, medium<br>
and low, group of students that taught with brain based learning activities. The samples were<br>
22 students of grade eight students, who grade eight have trading in the second academic<br>
semester 2016 of Kobkulwitayakom School, Sadao District, Songkhla Province. Cluster sampling<br>
was used for participant recruitment. The research instruments consisted of 1) 8 Brain Based<br>
Learning lessons plan of plan. 2) Test of social studies achievement with the reliability of .78<br>
and 3). Test of creativity with the reliability of .61. The statistics used in this study were mean,<br>
standard deviation, T-test and One-way MANOVA<br>
The findings were as follows : 1) students by using brain based learning have academic<br>
achievement of social studies subject activities in post-trading phase were higher than pre-trading<br>
phase level of .01 2) students by using brain based learning have creativity activities in post-trading<br>
phase were higher than pre-trading phase level of .01 3) the academic achievement of social<br>
studies and creativity scores of grade eight students with different levels of grade; high, medium<br>
and low, group of students didn’t show any significant differences level of .05.<br>
Keywords: Achievement, Brain Based Learning, Creativity</p>
<p>บทคัดย่อ<br>
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น<br>
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของ<br>
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์<br>
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชา<br>
สังคมศึกษาสูง ปานกลาง และต่ำ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้<br>
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 2/2 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนใน<br>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รวมนักเรียนทั้งสิ้น 22 คน โดย<br>
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้<br>
สมองเป็นฐาน จำนวน 8 แผน 16 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษามีค่าความเชื่อมั่น<br>
.78 และ 3) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์มีค่าความเชื่อมั่น .61 ใช้แบบแผนการทดลองแบบทดสอบก่อน<br>
และหลังแบบกลุ่มเดียว (One Group Pre-test Post-test) สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน<br>
การทดสอบค่าที (t-test) และ One-way MANOVA<br>
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน<br>
วิชาสังคมศึกษาหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียน<br>
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีความคิดสร้างสรรค์หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ<br>
เรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความคิดสร้างสรรค์<br>
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาสังคมศึกษาระดับสูง ปานกลาง และต่ำ หลังการจัดการ<br>
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญที่ .05<br>
คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ความคิดสร้างสรรค์</p>


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.