ผลของการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ใดนี สาและ, ธีระยุทธ รัชชะ, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ

Abstract


<p>Abstract<br>
This research aimed to 1) study the level of Thai reading skill of grade 2 students speaking<br>
Thai as a second language after learning by explicit teaching method 2) compare the Thai reading skill<br>
of grade 2 students speaking Thai as a second language before and after learning by explicit teaching<br>
method. The target groups of the study were 40 grade 2 students studying at Santisartwittaya School,<br>
Khok Pho District, Pattani Province, in the 2015 academic year. The research was conducted with<br>
one group pretest-posttest design. The research instruments consisted of lesson plans of explicit<br>
teaching method and the Thai reading skill test. The data were analyzed by percentages, means,<br>
standard deviations and t-test for dependent samples.<br>
The results were shown as follows 1) Thai reading skill level of the grade 2 students<br>
speaking Thai as a second language after learning by explicit teaching method was higher than<br>
the 80% of standard criterions. 2) the Thai reading skill of the Students speaking Thai as a second<br>
language after learning by explicit teaching method was significantly higher than that before<br>
learning by explicit teaching method at the .01 level.<br>
Keywords: Explicit teaching method, Thai reading skill, Students speaking Thai as a second<br>
language</p>
<p>บทคัดย่อ<br>
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็น<br>
ภาษาที่สอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท และ 2) เปรียบเทียบทักษะ<br>
การอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน<br>
โดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน<br>
สันติศาสน์วิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้อง รวม 40 คน โดยใช้แบบแผน<br>
การทดลองกลุ่มเดียววัดสองครั้ง (The One Group Pretest – Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย<br>
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 2) แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย<br>
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentages) ค่าเฉลี่ย (Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations)<br>
การทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent Sample t-test)<br>
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ระดับชั้น<br>
ประถมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 2) นักเรียนที่ใช้ภาษาไทย<br>
เป็นภาษาที่สองที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทมีทักษะการอ่านภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน<br>
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01<br>
คำสำคัญ: การสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท ทักษะการอ่านภาษาไทย นักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง</p>


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.