การประเมินประสิทธิภาพโรงเรียนตาดีกาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยวิธีการ DEA (Data Envelopment Analysis)

นาซีฟะ เจ๊ะมูดอ, มัฮดี แวดราแม, อาฟีฟี ลาเต๊ะ

Abstract


<p>Abstract<br>
The purposes of this study were 1) to evaluate the efficiency of Tadika schools in three<br>
southern border provinces by DEA 2) to study of guidelines for strengthening the potential of<br>
Tadika teachers in the three southern border provinces. The samples were 25 Tadika schools in<br>
the three southern border provinces including Pattani, Yala and Narathiwat. The sample size was<br>
determined randomly by G* Power program: there were 126 teachers in total as samples. The<br>
key informants were 25 Tadika administrators and 25 teachers. The tools used in the research<br>
were test, practical skills assessment form, teacher attitude assessment form, questionnaire,<br>
interview form and survey form. The data were analyzed by Data Envelopment Analysis (DEA)<br>
The results of this research found as follows: 1) There were 24 efficient Tadika schools<br>
under the CCR-DEA and BCC-DEA approach from the 25 Tadika schools. 2) guidelines for evaluating<br>
the efficiency of Tadika schools in the three southern border provinces were; (1) The Tadika<br>
administrators should provide instructional policies, teaching media, learning equipment, as well<br>
as learning resources to the schools (2) To get involved in training program could develop<br>
teachers’ teaching skill- they would receive techniques in creating teaching media and they<br>
could have chances exchanging their teaching ideas to each other. (3) Teaching and learning<br>
management should be improved. Teachers should offer variety-teaching methods, which<br>
encourage students to participate in class.<br>
Keywords: Efficiency Evaluation, Tadika Schools, Data Envelopment Analysis</p>
<p>บทคัดย่อ<br>
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินประสิทธิภาพโรงเรียนตาดีกาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้<br>
ด้วยวิธีการ DEA และ 2) ศึกษาแนวทางการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้<br>
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนตาดีกา จำนวน 25 แห่ง และทำการสุ่มผู้เข้าฝึกอบรมครูสอนตาดีกาในสามจังหวัด<br>
ชายแดนภาคใต้ กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน<br>
126 คน มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยคือ ผู้บริหารโรงเรียนตาดีกาจำนวน 25 คน และเพื่อนครูจำนวน 25 คน<br>
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการสอน แบบวัดทัศนคติต่อวิชาชีพครู<br>
แบบสำรวจและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ DEA และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ<br>
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของโรงเรียนตาดีกาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยวิธีการ DEA โดย<br>
อาศัยตัวแบบ CCR และ BCC พบว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพถึง 24 แห่ง จาก 25 แห่ง 2) แนวทางการ<br>
เสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถแบ่งประเด็นได้ดังนี้ (1) การบริหารงานของ<br>
ผู้บริหารโรงเรียนตาดีกาควรมีการสร้างนโยบายด้านการจัดระบบการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์ รวมทั้งการจัด<br>
แหล่งการเรียนรู้ (2) การได้รับการฝึกอบรมของครูตาดีกา ทำให้ครูตาดีกาที่ได้ผ่านการอบรมเป็นครูแกนน????ำในการ<br>
ต่อยอดพัฒนาศักยภาพของครูตาดีกาในการพัฒนาด้านสื่อการเรียนรู้และมีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง<br>
ครูตาดีกา และ (3) การจัดการเรียนการสอนควรมีการปรับปรุงด้านเทคนิคการสอนให้ครูมีวิธีการสอนที่หลากหลาย<br>
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน<br>
คำสำคัญ: ประเมินประสิทธิภาพ โรงเรียนตาดีกา วิธีการ DEA</p>


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.