การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชัย วงศ์สุวรรณ

Abstract


<p>Abstract<br>
The objectives of this research were 1) to develop an Instructional model based on<br>
Eclecticism in the Economics course for Upper Secondary Students, 2) to try out the developed<br>
Instructional model, and 3) to evaluate quality of the developed Instructional model.<br>
The research findings were as follows; 1) the Development of an Instructional Model<br>
based on Eclecticism in the Economics course for Upper Secondary Students contained 4 factors;<br>
(1) theory, (2) objectives of model , (3) learning activity of instructional model comprises of 7 steps :<br>
(a) warm-up/lead-in, (b) objective Indication), (c) activating background knowledge, (d) presentation,<br>
(e) exchanging reflection/conclusion ) (f) evaluation, and (g) application of knowledge,<br>
(4) measurement and evaluation 2) the try-out results of the developed instructional model<br>
showed that; (1) the post-learning achievement scores in the Economics Course of the students<br>
were significantly higher than their pre-learning counterparts at the .01 level. (2) The post-analytical<br>
thinking ability scores in the Economics Course of the students were significantly higher than<br>
their pre-learning counterparts at the .01 level. (3) the opinions of the students toward the<br>
instruction based on the developed instructional model in the Economics Course were found to<br>
be at the higher level. 3) The results of quality evaluation of the developed instructional model<br>
were found that the Economics Course was appropriate and feasible to be implemented in the<br>
actual classroom situations. The quality was according to specified criteria.<br>
Keywords: Instructional model, Achievement, Analytical thinking ability, Economics Course,<br>
MathayomSuksa</p>
<p>บทคัดย่อ<br>
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาเศรษฐศาสตร์<br>
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด<br>
ทฤษฏีการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ทดลองใช้<br>
รูปแบบการเรียนการสอน และ 3) ประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน<br>
จากผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีองค์ประกอบ<br>
ของรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ (1) ทฤษฏี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ (2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ<br>
(3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ประกอบด้วย 7 ขั้นคือ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นแจ้งวัตถุประสงค์ของ<br>
บทเรียน ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นนำเสนอความรู้ใหม่ ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สะท้อนผลการเรียนรู้ ขั้นประเมินผล<br>
และขั้นนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4) การวัดและประเมินผล 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า<br>
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ความ<br>
สามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลการประเมินคุณภาพ<br>
รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า (1) รูปแบบการเรียนการสอนมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (2) มีความ<br>
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน<br>
การสอนระดับมาก<br>
คำสำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาเศรษฐศาสตร์<br>
มัธยมศึกษา</p>


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.