การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน ของครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยะลา

มารีแย ลือโมะ, ชวลิต เกิดทิพย์

Abstract


<p>Abstract<br>
This research aimed to study the level of actual situation, the level of expectations<br>
regarding the performance for teaching efficiency of Primary teachers that renewal of license<br>
teacher under the Jurisdiction of the Basic Education in Yala Province and to analyze the need<br>
of the development for teaching efficiency of Primary teachers that renewal of license teacher<br>
under the Jurisdiction of the Basic Education in Yala Province. The sample used in this study was<br>
343 teachers as 92.45 percent from the real sample amount. The research instrument was<br>
a questionnaire. The reliability on the actual situation topic was .865 and on the expectation<br>
topic was .923. The data were analyzed by the statistics of percentage, arithmetic, standard<br>
deviation and Modified priority needs index (PNIModified).<br>
The results were as follows : 1) The level of actual situation for teaching efficiency of<br>
Primary Teachers in overall was high level and all aspects were in high level except the aspects<br>
of using media technology and English and classroom research were in moderate level 2) the<br>
level of expectations regarding the performance of teaching efficiency of Primary Teachers in<br>
overall was high level and all aspects were in high level as well and 3) the needs of the development<br>
for teaching efficiency of primary teacher were found that teachers had no needs in overall and<br>
all aspects, but there were the development for teaching efficiency in classroom research and<br>
using media technology and English respectively.<br>
Keywords: Needs assessment, Teaching Efficiency, Primary Teachers, Renewal of License Teacher</p>
<p>บทคัดย่อ<br>
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนที่เป็นจริง ระดับประสิทธิภาพการสอน<br>
ที่คาดหวัง และเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษาที่ต่อ<br>
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูประถมศึกษา<br>
ที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยะลาจำนวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ<br>
92.45 ของกลุ่มตัวอย่างจริง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามระดับประสิทธิภาพการสอนที่เป็นจริง มีค่า<br>
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .865 และแบบสอบถามระดับประสิทธิภาพการสอนที่คาดหวัง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .923<br>
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีการจัดเรียงลำดับความต้องการจำเป็น<br>
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีประสิทธิภาพการสอนที่เป็นจริง<br>
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี<br>
และการใช้ภาษาอังกฤษ และด้านการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 2) ครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาต<br>
ประกอบวิชาชีพครูมีประสิทธิภาพการสอนที่คาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า<br>
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และ3) ครูประถมศึกษาที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่มีความต้องการจำเป็นใน<br>
การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนทั้งภาพรวมและรายด้าน แต่พบว่ามีความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนโดย<br>
ต้องการพัฒนาในด้านการวิจัยในชั้นเรียนสูง และรองลงมาคือ ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ<br>
คำสำคัญ: ความต้องการจำเป็น ประสิทธิภาพการสอน ครูประถมศึกษา การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู</p>


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.