คุณลักษณะผู้นำองค์กรธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0

สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์

Abstract


Abstract

     The world economy is changing from analog to digital economy. Thailand also faces this circumstance like other countries which is why Thai government attempts to promote “Thailand 4.0” as a new economic model of Thailand aimed at pulling the country out of the middle-income trap, and push Thailand up in the high-income range. It drives all organizations to transform their own business to Economy 4.0, fundamentally in terms of upskilling in innovative, creative and service areas. That makes unskilled labors require the increase in demand for skills whereas the leaders are forced to manipulate their companies with all global network. This article addresses the areas of leadership Characteristics for Thailand 4.0 Era that related to Thailand’s 20-Year National Strategy and Thailand 4.0 Policy for creating work motivation and engagement attraction in the organizations.

Keywords: Leadership, Leadership Characteristics, Leadership 4.0


บทคัดย่อ

 

     เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน์ องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องพัฒนาให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบันทั้งเทคโนโลยีและทางสังคมเพื่อความอยู่รอด และสามารถสร้างความยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รัฐบาลพยายามผลักดันเศรษฐกิจประเทศด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการให้บริการมูลค่าสูง คนงานที่ใช้ทักษะน้อยจำเป็นต้องปรับตัวไปสู่การทำงานที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะขั้นสูงขึ้น ประสิทธิผลขององค์กรจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้นำในองค์กรที่จะสามารถใช้เทคนิคการดำเนินงาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ สร้างสรรค์จากภายนอกเรียนรู้จากสถานการณ์ และประสบการณ์เพื่อการพัฒนาองค์กร บทความฉบับนี้นำเสนอคุณลักษณะผู้นำที่สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในภาพรวม ด้วยการสังเคราะห์คุณลักษณะผู้นำในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับการทบทวนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกัน และตกผลึกเป็นคุณลักษณะผู้นำในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการสร้างแรงจูงใจ ความพึงพอใจในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์กร

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, คุณลักษณะผู้นำ, ภาวะผู้นำ 4.0


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.