การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยอาศัยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคปริศนาความคิด

ฐิติพร จันทร์ตรี, วราภรณ์ จาตนิล

Abstract


Abstract

    This research aimed to 1) create a lesson on similar triangles based on the jigsaw cooperative learning to improve the mathematical reasoning ability, 2) compare the mathematical reasoning ability between students who were taught by the jigsaw cooperative learning and students who were taught by the traditional learning method, and 3) study the mathematical reasoning ability improvement of students with low, medium and high level of basic knowledge level in a group of the jigsaw cooperative learning and a group of the traditional learning method. The samples of this research were 40 students in Mathayomsuksa 2 of Santiratwithayalai School which categorized into two groups: the experimental group and the control group consisting of 20 students in each group. The students in the experimental group were taught by the jigsaw cooperative learning while the students in the control group were taught by the traditional learning method.

    The result revealed that the efficiency of the lesson was 80.5/76.75 that was higher than 70/70 criterion. In addition, after comparing the mathematical reasoning ability between two groups, it is found that the students in the experimental group possessed a higher mathematical reasoning ability than the control group with a statistically significant level of .05. For the last result, the mathematical reasoning ability improvement of students in experimental group was higher than that of students in control group of all basic knowledge level. Also, it can be observed that students in low basic knowledge level in experimental group have the most improvement compared to the other two groups.

Keywords: Jigsaw Cooperative Learning, Mathematical Reasoning Ability, Similar Triangles


บทคัดย่อ 

    งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างบทเรียนเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันโดยอาศัยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคปริศนาความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 2) เปรียบเทียบ ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคปริศนาความคิดกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ 3) ศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการ ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานอยู่ในระดับต่ำปานกลาง และสูง ของนักเรียนที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคปริศนาความคิดกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยจำนวน 40 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน โดยนักเรียนในกลุ่มทดลองคือนักเรียนที่ได้รับการจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคปริศนาความคิด ส่วนนักเรียนในกลุ่มควบคุมคือนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

    ซึ่งผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากับ 80.5/76.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 หลังจากการ เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม พบว่านักเรียนในกลุ่มทดลอง มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มในควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าพัฒนาการของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มทดลองเพ่ิมขึ้นสูงกว่า นักเรียนในกลุ่มควบคุมในทุกระดับความรู้พ้ืนฐาน อีกทั้งยังสังเกตได้ว่านักเรียนในกลุ่มทดลองที่มีความรู้พื้นฐาน อยู่ในระดับต่ำมีพัฒนาการของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคปริศนาความคิด, ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์, รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.