การพัฒนาตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์การตลาดในการผลิตครูที่มีศักยภาพ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้

พรรณอร อุชุภาพ

Abstract


Abstract

    The purposes of this study were to develop and explore the possibility of using indicators in marketing strategy of student teachers production for Southern Region Rajabhat Universities. There were 2 main parts as follow; Part 1 is to develop the indicators adapted by Delphi technique and it found 134 indicators which showed the median at 4.00–5.00 and Interquartile range at 0.00–1.00 including 1) programs which related to curriculum development with 7 indicators at highest level, teaching and learning management with 8 indicators at high level 2) price, it is about activities with 8 indicators at highest level and extra activities with 5 indicators at high level 3) place, it is about place for classes with 7 indicators at highest level, 2 indicators at high level and place for teaching with 6 indicators at highest level and 2 indicators at high level 4) information and public relation, it is about teaching information and informing with 2 indicators at highest level and 3 indicators at high level and informing about student development with 2 indicators at highest level and 3 indicators at high level 5) personnel, it is about teachers’ qualifications with 12 indicators at highest level and at high level for 1 indicator, staff’s qualifications with 6 indicators at highest level, teachers’ workload with 7 indicators at highest level and staff’s workload with 5 indicators at highest level 6) process, it is about administrative structure with 5 indicators at high level, at high level for 1 indicator, guideline implementation with 13 indicators at highest level, at high level for 2 indicators and 7) Physical environment, it is about teaching and learning environment with 4 indicators at highest level, at high level for 1 indicator, for students development it showed 8 indicators at highest level and 6 indicators at high level. Part 2 is to explore the possibility of using the indicators by 186 teachers and high level (reliability = 0.99). The result found that all indicators are effective and it is high at 4.55–4.89.

Keywords: Indicators, Marketing Strategy, Production of Potential Teachers

บทคัดย่อ

    จุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเป็นไปได้ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์การตลาดในการผลิตครู ที่มีศักยภาพสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ แบ่งการวิจัยเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้เชิง กลยุทธ์การตลาดในการผลิตครูที่มีศักยภาพสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ โดยใช้เทคนิคเดลฟายจากผู้ทรง คุณวุฒิจำนวน 17 คน พบว่า ได้ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์การตลาดในการผลิตครูที่มีศักยภาพที่มีความเหมาะสมระดับมาก และมากที่สุด จำนวน 134 ตัวบ่งชี้ มีค่ามัธยฐาน (Median) ระหว่าง 4.00 - 5.00 และมีความสอดคล้องกันสูงและ สูงมาก ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) ระหว่าง 0.00 - 1.00 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 7 ด้าน คือ (1) ด้านหลักสูตร (Programs) ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร ได้ตัวบ่งชี้ระดับมากที่สุดจำนวน 7 ตัวบ่งชี้และการจัด การเรียนการสอน ได้ตัวบ่งชี้ระดับมากท่ีสุดจำนวน 8 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ระดับมากจำนวน 1 ตัวบ่งชี้ (2) ด้าน ค่าเล่าเรียน (Price) ได้แก่ กิจกรรมในหลักสูตร ได้ตัวบ่งชี้ระดับมากที่สุดจำนวน 8 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ระดับมาก จำนวน 5 ตัวบ่งชี้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้ตัวบ่งชี้ระดับมากท่ีสุดจำนวน 5 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ระดับมาก จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ (3) ด้านสถานที่ (Place) ได้แก่ สถานท่ีเพื่อการเรียนการสอน ได้ตัวบ่งชี้ระดับมากที่สุดจำนวน 7 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ระดับมากจำนวน 2 ตัวบ่งชี้ และสถานที่เพื่อการปฏิบัติการสอน ได้ตัวบ่งชี้ระดับมากที่สุด จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ระดับมากจำนวน 2 ตัวบ่งชี้ (4) ด้านการประชาสัมพันธ์ (Promotion) ได้แก่ การ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน ได้ตัวบ่งชี้ระดับมากที่สุดจำนวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ระดับมากจำนวน 3 ตัวบ่งชี้ และการประชาสัมพันธ์การพัฒนานักศึกษา ได้ตัวบ่งชี้ระดับมากท่ีสุดจำนวน 2 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ระดับ มากจำนวน 3 ตัวบ่งชี้ (5) ด้านบุคลากร (People) ได้แก่ คุณลักษณะของอาจารย์ ได้ตัวบ่งชี้ระดับมากที่สุด จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ระดับมากจำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ ได้ตัวบ่งชี้ระดับมากที่สุดจำนวน 6 ตัวบ่งชี้ บทบาทและภาระหน้าที่ของอาจารย์ ได้ตัวบ่งชี้ระดับมากที่สุดทั้งหมดจำนวน 7 ตัวบ่งชี้ และบทบาทและ ภาระหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่ ได้ตัวบ่งชี้ระดับมากที่สุดทั้งหมดจำนวน 5 ตัวบ่งชี้ (6) ด้านกระบวนการ (Process) ได้แก่ โครงสร้างการบริหารงาน ได้ตัวบ่งชี้ระดับมากที่สุดจำนวน 5 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ระดับมากจำนวน 1 ตัวบ่งชี้ และแนวปฏิบัติการดำเนินงาน ได้ตัวบ่งชี้ระดับมากที่สุดจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ระดับมากจำนวน 2 ตัวบ่งชี้ และ (7) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical facilities) ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพด้านการเรียนการสอน ได้ตัวบ่งชี้ระดับมากที่สุดจำนวน 4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ระดับมากจำนวน 1 ตัวบ่งชี้ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการพัฒนานักศึกษา ได้ตัวบ่งชี้ระดับมากที่สุดจำนวน 8 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ระดับมากจำนวน 6 ตัวบ่งชี้ และ ตอนที่ 2 การตรวจสอบความเป็นไปได้การนำตัวบ่งชี้ไปใช้ โดยสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์จำนวน 186 คน ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98 พบว่า ตัวบ่งชี้สามารถนำไปปฏิบัติ ได้อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.92 - 4.49 และตัวบ่งชี้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่า เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.55 - 4.89

คำสำคัญ: ตัวบ่งชี้กลยุทธ์การตลาด การผลิตครูที่มีศักยภาพ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.