ผลของโปรแกรมความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จรัญญา ประสิทธิ์สุนทร, มนัสนันท์ หัตถศักดิ์

Abstract


Abstracts

    The purposes of this research were: 1) to study the effects of adversity quotient to develop self - discipline for first year student University of the Thai Chamber of Commerce 2) to compare the developing self-discipline of students who participated in adversity quotient program with control group students. This research was the quasi experimental research which selected by purposive sampling. The population were 323 of first-year students of University of the Thai Chamber of Commerce who registered self management subject in the first semester of the academic year 2016. The research sample obtained by purposive sampling from qualified 30 students who get pre-self discipline low score and divided into an experimental group and a control group 15 students each. The students of experimental group were tested the program for 12 sessions, 50 minutes per each session. The instruments were 1) adversity quotient to develop self-discipline program 2)self-discipline questionnaire 3) the student’s self-report in each session and 4) the student’s opinion questionnaire towards the program and the researcher. Data were analyzed by mean, standard deviation, The Wilcoxon Matches Pairs Signed Rank Test and The Mann-Whitney U Test.

    The research results indicated that: 1) the experimental group gained the posttest scores on the self - discipline higher than those pretest scores at .05 level of significance. 2) the experimental group gained the posttest scores on the self-discipline higher than those of the control group at .05 level of significance.

Keywords: Self-Discipline, Adversity Quotient, First Year Students

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ต่อการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนา ความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับนักศึกษาที่ ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ซึ่งเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ประชากรคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาบริหารตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 323 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรม ความมีวินัยในตนเองน้อย จำนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน กลุ่มทดลองได้เข้าร่วม โปรแกรมความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 12 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ 1) โปรแกรมความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคต่อการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง 2) แบบสอบถามพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 3) แบบบันทึกการเรียนรู้ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อโปรแกรมฯ และต่อผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติใช้ Non Parametric Statistics (The Wilcoxon Matches Pairs Signed Rank Test และ The Mann - Whitney U Test)

    ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองภายหลังการทดลองสูงกว่า ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ภายหลังการทดลองสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: ความมีวินัยในตนเอง, ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค, นักศึกษาชั้นปีที่ 1


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.