ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สุภาวดี สุวิธรรมา

Abstract


Abstract

    The objectives of this research were to 1. group factors that affecting the learning achievement of business statistics subject of students at Nakhon Ratchasima Rajabhat University 2. investigate factors that affecting the learning achievement of business statistics subject of students at Nakhon Ratchasima Rajabhat University and 3. create prediction equation of factors affecting the learning achievement of business statistics subject of students at Nakhon Ratchasima Rajabhat University. This research was based on data from the 112 regular undergraduate students of Na- khon Ratchasima Rajabhat University in the first semester of the academic year 2016 which selected by cluster random sampling. Instruments were questionnaires which had a reliability of 0.92. Data were analyzed by Factor Analysis and Multiple Linear Regression Analysis.

    The important conclusion were as follows: There were six factors that could group factors that affecting the learning achievement of business statistics subject of students at Nakhon Ratchasima Rajabhat University. These factors included teaching process and materials, usefulness recognition, learning discipline, family supporting, knowledge pursuing and subject satisfaction. The factors which could significantly predict the learning achievement of business statistics subject of students at Nakhon Ratchasima Rajabhat University by having the statistical significant at 0.05 were teaching process and materials, and learning discipline. It could be created to prediction equation that factors effecting to learning achievement of business statistics subject of students at Nakhon Ratchasima Rajabhat University in the forms of raw scores and standard scores were as follow :

Y=62.089 9.988F1 2.459F3

Z=0.718F1 0.717F3

Keywords: Factors, Learning Achievement

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. จัดกลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ 3. สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสถิติธุรกิจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การวิจัยดำเนินการโดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 112 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม และเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ซี่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ ปัจจัย และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ

    ผลการวิจัยที่สำคัญเป็นดังนี้ การจัดกลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถจัดกลุ่มปัจจัยได้ 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการสอน และสิ่งสนับสนุน ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของเนื้อหาวิชา ปัจจัยด้านการมีวินัยในการเรียนรายวิชา ปัจจัย ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ปัจจัยด้านการใฝ่หาความรู้ และปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อรายวิชา โดยปัจจัย ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อย่างมีนัยสำคัญ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการสอนและสิ่งสนับสนุนและปัจจัยด้านการมีวินัยในการเรียนรายวิชา สามารถ เขียนสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลำดับ ดังนี้

Y=62.089 9.988F1 2.459F3

Z=0.718F1 0.717F3

คำสำคัญ: ปัจจัย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.