ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์แบบสร้างใหม่ กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

สมพร พิบูลย์, สุดารัตน์ สารสว่าง, พร้อมพิไล บัวสุวรรณ

Abstract


Abstract

    The objectives of this research were to 1) study the level of innovation creativity of educational personnel, 2) study the level of work performance of educational personnel and 3) study the relationship between innovation creativity and work performance of educational personnel in Suvarnabhumi school groups, Lopburi primary educational service area office 2. The samples used in this study were 118 educational personnel. The research instrument used to collect data was a rating scale questionnaire. The data were analyzed using frequency, percentage, means, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient.

    The results were as follow: 1) As a whole, the level of innovation creativity of educational personnel was at high level. 2) As a whole, the level of work performance of educational personnel was at a high level. 3) Innovation creativity and work performance of educational personnel was related positively at a high level with the statistical significance at .01 level.

Keywords: Innovation Creativity, work performance of educational personnel

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดสร้างสรรค์แบบสร้างใหม่ของบุคลากรทางการ ศึกษา 2) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิด สร้างสรรค์แบบสร้างใหม่กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการ ศึกษา จำนวน 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่

    ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า 1) ความคิดสร้างสรรค์แบบสร้างใหม่ของบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการ ทำงานของบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความคิดสร้างสรรค์แบบสร้างใหม่กับประสิทธิภาพ การทำงานของบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ: ความคิดสร้างสรรค์แบบสร้างใหม่ ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.