ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน เรื่อง ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการสร้างผลงานของ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ศักดิ์สกุล คลังชะนัง, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, ดวงเดือน พิณสุวรรณ์

Abstract


Abstract

    The objectives of this research were to 1) compare the learning achievement of learning electricity in everyday life between students using constructionism approach and students in normal group and 2) compare the productive ability of the two groups. The samples were the second year Vocational Education students in industrial section of Prachuapkhirikhan Technical College by using lottery random sampling. The samples comprised 38 students learning with constructionism approach and 32 students in normal group. The instruments were constructionism approach lesson plan, the achievement test, and the ability assessment test. The data were statistically tested by means, standard deviation, and t-test. The findings were 1) the learning achievement of students learning with constructionism approach was higher than the students in normal group at the 0.05 level of significance and 2) the productive ability of students learning with constructionism approach was higher than the students in normal group at statistically significance of .05.

Keywords: Constructionism, Learning achievement, Productive ability

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของ นักเรียน ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานกับกลุ่มปกติ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน กับกลุ่มปกติ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่มด้วยการจับ สลากเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2 ห้องเรียน จากทั้งหมด 6 ห้องเรียน แล้วสุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จำนวน 38 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตาม ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และแบบประเมิน ความสามารถในการสร้างผลงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของนักเรียน กลุ่มที่เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานสูงกว่ากลุ่มปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรียน กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ ความรู้ผ่านชิ้นงานสูงกว่ากลุ่มปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความสามารถในการสร้างผลงาน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.