ผลการใช้โปรแกรมการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล

Abstract


Abstract

    The objectives of this research were 1) to develop a self-esteem program for high - school students in the schools of the southern border provinces, and 2) to study the effects of a self - esteem program for high-school students in the schools of the southern border provinces. The methodology for this research was based on the quasi-experimental design method and the sample group in the research consists of 30 high-school students from Kanarasdonbumrung Yala Province School and Satree Yala School. The method of simple random sampling was used to select the members of the sample population. The sample group participated in a self-esteem program including 10 activities for 4 days. The self-esteem assessment was conducted before and after the program with the Self-Esteem Inventory. Analytical statistics were conducted using percentages, means, standard deviation, and t-test.

    The results of the study after the students’ participation in the Self-Esteem Program showed that the self-esteem of these students was significantly increased at .01 level. The research results indicated that the Self-Esteem Program could develop the self-esteem of high-school students in the southern border provinces in such a way that they could have more self-esteem, positive thinking, life skills, and better quality of life.

Keywords: Program, Self-Esteem, Students, Southern Border Provinces

 

บทคัดย่อ

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) ศึกษาผลการใช้โปรแกรมการพัฒนาการเห็นคุณค่า ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน มาจาก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา และโรงเรียนสตรียะลา โรงเรียนละ 15 คน ด้วย วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาการเห็น คุณค่าในตนเอง เป็นเวลา 4 วัน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 10 กิจกรรม ทำการประเมินผลการเห็นคุณค่าในตนเอง ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t - test

    ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อน การเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการพัฒนาการเห็นคุณค่าใน ตนเองที่พัฒนาขั้นนี้ สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง มีความคิดเชิงบวก มีทักษะชีวิต และ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

คำสำคัญ: โปรแกรม, การเห็นคุณค่าในตนเอง, นักเรียน, จังหวัดชายแดนภาคใต้


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.