กระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อการลดพฤติกรรมเสพเกมของวัยรุ่น

ศุภลักษณ์ หมื่นสุรินทร์, สุใจ ส่วนไพโรจน์

Abstract


Abstract

    The objective of this Experimental Research was to study effects of group process and family participation for reducing game addiction of adolescents. Participants were MattayomSuksa 1-6 (high school) students in academic year 2015 of Demonstration School Prince of Songkla University in Pattani Province. The 64 students, who were crucial considered that they were at risk for computer addiction, were recruited in this study. Then, they were randomly divided into two groups : 1) Experimental group, which comprised of 32 students, and 2) Control group, which comprised of 32 students. Experimental group participated in group process and family participation. Nineteen hours of group process activities include a seven - hour orientation activity and an hour and a half of each group meeting for 8 times. Eleven hours of family participation activities include a four - hour and a half orientation activity for parents and six - hour and a half family participation. The control group didn’t participate in neither group process nor family participation. Instrument using in this study were a questionnaire about computer game addiction and group process and family participation program. Paired sample t-test and Independent sample t - test were used for data analysis.

    Experimental results revealed that after joining in the group process and family participation, students in the experimental group significantly showed lower scores in game addicted behavior comparing to those in the control group.

Keywords: Group Process, Family Participation, Game Addiction of Adolescents

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วม ของครอบครัวต่อการลดพฤติกรรมเสพเกมของวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี และเสี่ยงต่อการติดเกม คอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย จำนวน 64 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 32 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของครอบครัวกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม เป็นเวลา ทั้งหมด 19 ชั่วโมง คือ กิจกรรมปฐมนิเทศ เป็นเวลา 7 ชั่วโมง การประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 8 ครั้ง ครั้งละ 11⁄2 ชั่วโมง กิจกรรมการมีส่วนร่วมของครอบครัว เป็นเวลาทั้งหมด 11 ชั่วโมง คือ กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง เป็น เวลา 41⁄2 ชั่วโมง และกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เป็นเวลา 61⁄2 ชั่วโมง กลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกระบวนการ กลุ่มและการมีส่วนร่วมของครอบครัว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมกระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของครอบครัว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล Paired sample t - test และ Independent samples t - test

    ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมกระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของครอบครัว มีคะแนนพฤติกรรมการเล่นเกมลดลงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของครอบครัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมกระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วม ของครอบครัวมีคะแนนพฤติกรรมการเล่นเกมลดลงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: การบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วมของครอบครัว พฤติกรรมเสพเกมของวัยรุ่น


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.