ทรรศนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบเชิญชวน

สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล, สุวิมล เขี้ยวแก้ว

Abstract


Abstract

    This research aimed to study opinion of students toward learning environments of Prince of Songkla University at Trang Campus based on invitational education, compare the students’ opinion toward learning environments based on invitational education according to gender, year of study, program of study as well as academic status variables, examine the relationship between learning environments and learning motivations of the students and investigate propose solutions to improve learning environments that are based on invitational education. The sample group was the students of Prince of Songkla University, Trang Campus who were enrolled in courses during Semester 2 of the Academic Year 2015. By employing a stratified random sampling method, 365 students, consequently, became the sample group of this research. In addition, data collection was undertaken through an questionnaire with the reliability of .983 for data analysis, frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, Pearson’s correlation coefficient and content analysis were employed.

    The findings revealed that: 1) the overall opinion of the students toward learning environments based on invitational education was at a good level; 2) Significant differences are noted between learning environments and study year and academic status (P<.01). while other factors do not reveal significant differences with learning environments; 3) the overall learning environments had a positive relationship with the students’ learning motivation at a relatively high level (r = .626) of statistical significance level .01 ; 4) suggestions for learning environments improvement include advisory system, buildings and learning resources, policies that promote participation and opinion - sharing, curriculum improvement and new course providing as well as student - centered learning management promotion.

Keywords: Attitude, Learning Environments, Invitational Education

บทคัดย่อ

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทรรศนะของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ตามแนวคิด การศึกษาแบบเชิญชวน 2) เปรียบเทียบทรรศนะของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ตามแนวคิดการ ศึกษาแบบเชิญชวน จำแนกตามตัวแปร เพศ ชั้นปี สาขาวิชา และสถานภาพทางการศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ กับแรงจูงใจทางการเรียนรู้ของนักศึกษา และ 4) ศึกษาแนวทางการพัฒนา สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบเชิญชวนของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่ลงทะเบียนเรียนและกำลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 365 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .983 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบเอฟ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ การวิเคราะห์เนื้อหา

    ผลการศึกษาพบว่า 1) ทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามรูปแบบแนวคิดการ ศึกษาแบบเชิญชวนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2) นักศึกษาที่มีชั้นปีและสถานภาพทางการศึกษาต่างกันมีทรรศนะ ต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบเชิญชวนโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ ระดับ .01 ส่วนตัวแปรเพศและตัวแปรชั้นปีไม่แตกต่างกัน 3) ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับระดับแรงจูงใจทางการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยภาพรวมในระดับค่อนข้างสูง (r = .626) อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา อาคารสถานที่และทรัพยากรการเรียนรู้ นโยบายการมีส่วนร่วมและการแสดงออก การปรับปรุง หลักสูตรและการเปิดรายวิชา และการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นต้น

คำสำคัญ: ทรรศนะ, สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้, การศึกษาแบบเชิญชวน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.