ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6

อามีเนาะ ตารีตา, ณัฐินี โมพันธุ์, อุสมาน สารี, มัฮดี แวดราแม

Abstract


Abstract

    This research aimed to study the effect of brain-based learning with predict-observe-explain strategy on science achievement, science process skills, and instructional satisfaction of grade 6 students. The target group in research was twenty-four students studying in grade 6 at Ban Tanyong Dalo School, Yaring District, Pattani Province, Thailand, in the second semester on the 2016. The duration of research was 16 hours. The research instruments consisted of lesson plan designed based on the brain-based learning with predict-observe-explain strategy, achievement test, science process skills test, students’ instructional satisfaction test, research’s field note and interviewing with students about leaning management. The experimental research was conducted using one group through pretest-posttest design. The data was analyzed by mean, percentage, and the growth scores by relative gain score.

    The results were shown as follows : (1) The student’ study achievement were developed comparing before and after the implementation, as the percentage; pre-test 30.00 percent and post-test is 66.11 percent. (2) The student’ development were improve is mean 51.61 percent, progress in high level. (3) The student’ has science process skills existed comparing by pre-test is 26.25 percent and post-test is 65.42 percent. (4) The student’ achievement level and science process skills levels are fairly good after learning by the Science. (5) The student’ satisfaction were high level.

Keywords: Brain - Based learning with Predict - Observe - Explain strategy, Science Achievement, Science Process Skills, Instructional Satisfaction

 

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ จังหวัดปัตตานี จำนวน 24 คน 1 ห้องเรียน ใช้ระยะเวลาในการวิจัย 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินความ พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัยและแบบสัมภาษณ์นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ ดำเนิน ตามแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และหาค่าคะแนนพัฒนาการด้วยวิธีวัดคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์

    ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 30.00 และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.11 (2) นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการทางการเรียนหลังการ จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ POE เฉลี่ยเท่ากับ 51.61 มีพัฒนาการในระดับสูง (3) นักเรียนมีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.25 และคะแนนหลังเรียนมี ค่าเฉลี่ยร้อยละ 65.42 (4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนใน ระดับค่อนข้างดี (5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ POE ในระดับมาก

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.