การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่นปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ เรื่อง พลเมืองดี เพื่อสร้างความรู้ในการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา, คณิตา นิจจรัลกุล, มณฑล ผลบุญ

Abstract


Abstract

    This research aims (1) to develop and study the quality and effectiveness of 2D interactive cartoon animation of good citizen to create knowledge in good citizenship of grade 5 students (2) to compare learning achievement by using 2D interactive cartoon animation of good citizen to create knowledge in good citizenship of grade 5 students and traditional classroom and (3) to study students’ satisfaction by using of 2D interactive cartoon animation of good citizen to create knowledge in good citizenship of grade 5 students and the sample were 64 grade 5 students of Anuban Pattani school. The research instrument were (1) 2D interactive cartoon animation of good citizen (2) Learning achievement test of 2D interactive cartoon animation (3) satisfaction evaluation form. Research analysis, are percentage, average, standard deviation, and t-test.

    The research resulted : 1) the quality of 2D interactive cartoon animation of good citizen to create knowledge in good citizenship of grade 5 students were highest level (4.51) and efficiency criteria (E1/E2) 82.72/81.08 2) the learning achievement of using 2D interactive cartoon animation of good citizen to create knowledge in good citizenship of grade 5 students was higher than traditional classroom Instruction with the significant level of .05 and 3) the students’ satisfaction the 2D interactive cartoon animation of good citizen to create knowledge in good citizenship of grade 5 students ware at the highest level (4.84)

Keywords: Cartoon animation, 2D interactive, Good citizenship, Satisfaction, Learning achievement

บทคัดย่อ

    งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนา หาคุณภาพ และหาประสิทธิภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน ปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ เรื่อง พลเมืองดี เพื่อสร้างความรู้ในการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (2) เปรียบเทียบผลการใช้การ์ตูนแอนิเมชันปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ เรื่อง พลเมืองดี เพื่อสร้างความรู้ในการเป็นพลเมืองดี ระหว่างการเรียนโดยใช้การ์ตูนแอนิเมชันปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ และการเรียนแบบปกติ (3) ศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนโดยการใช้การ์ตูนแอนิเมชันปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ เรื่อง พลเมืองดี เพื่อสร้างความรู้ในการเป็นพลเมืองดีของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล ปัตตานี จำนวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ (1) การ์ตูนแอนิเมชันปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ เรื่อง พลเมืองดี (2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดี (3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้การ์ตูนแอนิเมชัน ปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ เรื่อง พลเมืองดี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าt-test

     ผลการวิจัยพบว่า 1) การ์ตูนแอนิเมชันปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ เรื่อง พลเมืองดี เพื่อสร้างความรู้ในการเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.72/81.08 2) ผลการใช้การ์ตูนแอนิเมชันปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ เพื่อสร้างความรู้ในการเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่ากลุ่มที่เรียนโดยใช้การ์ตูนแอนิเมชันปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ เรื่อง พลเมืองดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84

คำสำคัญ: การ์ตูนแอนิเมชัน, ปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ, เรื่องพลเมืองดี, ความพึงพอใจ, การพัฒนาสื่อการเรียนรู้

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.