ปัจจัยพหุระดับในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอิทธิพล ต่อความสามารถทางภาษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปาอีซะห์ จินตรา, อาฟีฟี ลาเต๊ะ

Abstract


Abstract

    The purpose of this research were to 1) study the factors affecting the decision to study foreign languages of higher education students in the three southern border provinces between western and eastern languages, and 2) analyze the multi-level factors of foreign language studies influencing on languages literacy of higher education students in the three southern border provinces. The sample of higher education students in the three southern border provinces were 1,332 students studying in the first semester of academic year 2016 by multi-stage random sampling techniques.The research instruments used in the study were two scale rating questionnaires: 1) The student’s language literacy assessment form, 2) The form of important levels of influencing the decision to study. Data were analyzed with basic statistics, and multi-level analysis.

    Analysis results showed Multi-level analysis found that student-level variables were motivation, economic, grade, and province have a positive influence on student’s language literacy. For major variables, there were only safety that have a significant positive influence on the student’s language literacy. Both student variables and majors variables were able to explain variation in language literacy by 57 percent.

Keywords: Multi - level Factors Foreign, Language Studies, Languages Literacy

บทคัดย่อ

    วิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางภาษาของ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับ อุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,332 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบประเมินระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษา 2) แบบสอบระดับความ สำคัญของปัจจัยในการเลือกเรียน วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานและวิเคราะห์พหุระดับ

    ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรระดับนักศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เกรดรายวิชา ด้านภาษาและสถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทางภาษาของนักศึกษาอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สำหรับตัวแปรระดับสาขาวิชา พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านความปลอดภัยที่มีอิทธิพล ทางบวกต่อความสามารถทางภาษาของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ตัวแปรระดับนักศึกษา และตัวแปรระดับสาขาวิชาทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของความสามารถทางภาษาได้ร้อยละ 57

คำสำคัญ: ปัจจัยพหุระดับ, การเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ, ความสามารถทางภาษา


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.