ปัจจัยองค์การท่ีมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษา ในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

พรเพ็ญ วงศ์พจน์, ธีร หฤทัยธนาสันติ์, เอกรินทร์ สังข์ทอง, เสกสรร สุธรรมานนท์

Abstract


Abstract

    The objectives of this research were to 1) study the levels of expected and actual conditions of important organizational factors for student decision making to study in the graduate programs at Prince of Songkla university, Hat Yai campus (PSU-Hat Yai) 2) compare the students’ expected and actual conditions of organizational factors in order to find which factors would be dissatisfied with some suggestions for them. The sample were 420 graduate students who studying in graduate programs at PSU-Hat Yai. The instrument was questionnaires about the organizational factors for student decision making to study in the graduate programs at Prince of Songkla university, Hat Yai campus (PSU-Hat Yai). The statistic analysis include frequencies, percentage, mean, standard deviation, and Dependent Samples (Paired t-test)

    The results of the research were as follows: 1) The students’ expected level of the organizational factors overall was at the high level. 2)The students’ actual level of the organizational factors overall was at the high level. 3) For almost of all the factors, the expected condition were significantly higher than the actual one at the α level of .01, reflecting the dissatisfied factors. There were only two factors, students’ social and cultural status and location, whose the expected and actual were not significantly different. 4) For recommendations, the university should pay attention on these factors : business promotion, buildings and environment, budget, and student outcome.

Keywords: Organizational factors, Decision to studying graduate program, Graduate student

บทคัดย่อ

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และศึกษาระดับปัจจัยองค์การที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือก เรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและตามสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และเพื่อเปรียบเทียบค่าความคาดหวังและค่าสภาพความเป็นจริงของปัจจัย องค์การเพื่อค้นหาปัจจัยที่ไม่พึงประสงค์ที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่นักศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 420 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยองค์การที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การคำนวณค่าทางสถิติบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t - test แบบ Dependent Samples (Paired t - test)

    ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ระดับปัจจัยองค์การที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตามความคาดหวังของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก 2) ระดับปัจจัยองค์การที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตามสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) การเปรียบเทียบระดับค่าความคาดหวังและค่าสภาพความเป็นจริงโดยภาพรวมทุกปัจจัยองค์การมีความแตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจำแนกตามรายตัวบ่งชี้พบว่าทุกตัวบ่งชี้ของปัจจัยองค์การมีความแตกต่าง กันยกเว้น ตัวบ่งชี้ของปัจจัยนักศึกษาคือสถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม และตัวบ่งชี้ของปัจจัยช่องทางการเข้าถึง สถาบันคือทำเลที่ตั้ง-เขตชุมชน ไม่มีความแตกต่างกัน 4) ปัจจัยองค์การที่ไม่พึงประสงค์ที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ แก่นักศึกษา และมหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญมากขึ้นเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) การส่งเสริมการตลาด (2) อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถาบัน (3) งบประมาณ และ (4) ผลผลิตบัณฑิต

คำสำคัญ: ปัจจัยองค์การ, การตัดสินใจเลือกบัณฑิตศึกษา, นักศึกษาบัณฑิตศึกษา


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.