การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรอง มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อันวาร์ เจ๊ะเม๊าะ, เรชา ชูสุวรรณ, ชวลิต เกิดทิพย์, อาฟีฟี ลาเต๊ะ

Abstract


Abstract

    The purpose of this research was to discriminate an analysis of administrative factors affecting the accreditation on the third round of the external quality assessment (2011-2015) of schools under the Jurisdiction of Primary Educational Service Area Offices in the three southernmost provinces. The sample size of this study were 189 schools. Furthermore, 220 schools have been added in this research by using simple random sampling technique and obtained the number of certified schools and non-certified schools 118 and 102, respectively. School’s administrators and head of academic affairs were included in this studied. The questionnaire of executive level management for schools administrators based on the third round of the external quality assessment (2011-2015) were developed. The data was analyzed by using mean, standard deviation and discriminant analysis with stepwise methods.

    The result revealed that factors affected which gave a good result for a prediction were the internal assessment process, the impact of unrest in the area, the transformational leadership, the organizational culture and the teacher development, respectively.

Keywords: Administrative factors, The third round of the external quality assessment, Discriminant analysis

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จำแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. ผู้วิจัยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 220 โรงเรียน ใช้วิธีการแบ่งตามสัดส่วนของประชากรโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้จำนวนโรงเรียนที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจำนวน 118 และ 102 โรงเรียนตามลำดับ เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์จำแนกประเภท ด้วยวิธี Stepwise

    ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่สามารถทำนายกลุ่มโรงเรียนได้ดีที่สุด คือ ด้านกระบวนการประกันคุณภาพ ภายใน ด้านผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านวัฒนธรรมองค์การ และด้าน การพัฒนาครูตามลำดับ

คำสำคัญ: ปัจจัยทางการบริหาร, การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3, การวิเคราะห์จำแนกประเภท


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.